ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

ผู้แต่ง

  • กษิธนัช ด่านสมัคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, การบริหารวิชาการ, แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 241 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple random sampling) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's post hoc comparison) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ครูที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต เบญจสิริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กษิธนัช ด่านสมัคร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกษิธนัช ด่านสมัคร การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การวัดผลการศึกษา – ชีววิทยา สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)