กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
  • กมลพร กัลยาณมิตร
  • สถิตย์ นิยมญาติ
  • ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

คำสำคัญ:

กลยุทธ์, การพัฒนา, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย และ (2) เพื่อศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายภาครัฐ ผู้บริหารขององค์กรในหน่วยงานของภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาคมที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 20 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผลการวิจัยพบว่า  (1) ปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย พบว่า ขาดนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งระบบ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน การขาดมาตรฐานของยุทโธปกรณ์ การขาดแคลนบุคลากร  ขาดความประสานกันทั้งระบบ ข้อจำกัดด้านเงินลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งการขาดความคำนึงถึงผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติเป็นสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ   และ  (2) กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย   ประกอบด้วย 1) ด้านการประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม พบว่า ภาครัฐและภาคเอกชนไทยมีการบูรณาการความร่วมมือกันในหลายลักษณะ 2) ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  และพ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน  3) ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พบว่า มีการผลักดัน พ.ร.บ. การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การเพิ่มอัตราส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ   4)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ  5) ด้านการนำภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain)  พบว่า ภาคอุตสาหกรรมต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกให้ผลิตในเชิงพาณิชย์จากภาครัฐ  และ 6) ด้านนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย (Offset Policy) พบว่า นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)