แนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้แต่ง

  • พลพินิจ อ่อนคำ -
  • เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล

คำสำคัญ:

ความผูกพัน, องค์กร, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 175 คน กลุ่มตัวอย่างคือ  พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 122 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .750 วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จำนวน 5 คน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และรายได้ และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวม การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมมีระดับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
  2. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีระดับต่ำสุด 3 ลำดับของแต่ละด้าน องค์กรใส่ใจดูแลสวัสดิการด้านต่างๆของท่านเป็นอย่างดี แนวทางส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ             1) มีสวัสดิการในการดูแลบุคลากรที่ดี 2) ค่าตอบแทนต่างๆ ควรปรับตามสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)