การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวทาง NPM

ผู้แต่ง

  • ธนาชัย เพชรบดี
  • กมลพร กัลยาณมิตร
  • สถิตย์ นิยมญาติ
  • ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ศักยภาพ, ผู้นำท้องถิ่น, แนวทาง NPM

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวทาง NPM   และ (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวทาง NPM การวิจัยนี้เป็นเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากบุคคลที่มีความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์  โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปความแบบพรรณนาผลการวิจัยพบว่า  (1) ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวทาง NPM ได้แก่  1) ขาดหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นตามแนวทาง NPM  2) ขาดงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น 3) ไม่มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 4) ผู้นำท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง   และ (2) การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวทาง NPM ต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่  1) ด้านการบริหารงาน  2) ด้านความรู้ความสามารถในงาน  3) ด้านทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน  4)  ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทำงาน และ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)