บรรณาธิการ : รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ว่าด้วยชนชั้นและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยร่วมสมัย

ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, ฐานิดา บุญวรรโณ, สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

27-57