พหุจักรวาลแห่งการพัฒนาภาคปฏิบัติมีหน้าตาอย่างไร? กรณีศึกษาชุมชนกสิกรรมทางเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

Thita Orn-in

บทคัดย่อ

ทฤษฏีเกี่ยวกับ ‘Pluriverse’ ตอบโต้แนวคิดการพัฒนาแบบโลกที่เป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการถกเถียงเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนา เพื่อสร้าง‘โลกที่รวมเอาโลกหลายแบบเข้าไว้ด้วยกัน’ ซึ่งโอบรับความหลากหลายของพัฒนาความเป็นอยู่ดีที่ในการอยู่ร่วมกัน มากกว่าเป็นการพัฒนาโดยมีจักวรรดินิยม ทุนนิยม และความเป็นสมัยใหม่ เป็นฐานให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นเส้นตรงโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมข้อมูลเชิงประจักษ์กับเข้ากับทฤษฏี โดยการศึกษาชุมชนที่ทำเกษตรกรรมทางเลือกในจังหวัดศรีษะเกษ ประเทศไทย


            งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 กรณีศึกษา ได้แก่ หมู่บ้านศีรษะอโศก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำกสิกรรมยั่งยืนตามแนวทางจริยธรรมทางพุทธศาสนา สมาคมคนทาม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศลในการใช้ชีวิตอยู่กับป่าทาม และต่อสู้พร้อมกับเครือข่ายขบวนการเกษตรนิเวศ ไร่ทอง ออแกร์นิก ฟาร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานตลาดโลก งานวิจัยนี้เสนอว่ากรณีศึกษาทำกสิกรรมทางเลือกตามอุดมการณ์และภาพฝันที่มีโดยอยู่ในบริบทของกสิกรรมไทยก่อให้เกิดแรงเสียดทานและทั้งกลืนกลายสู่ความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งในที่นี้แทนโดย รัฐ ทุนกำไร และความรู้แบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เนื่องจากบริบททางสังคมการเมือง และวัฒนธรรมของกรณีศึกษา อีกทั้งอาจไม่ได้แสดงออกถึงความการเปลี่ยนผ่านอย่างสุดโต่ง แต่ก็ถือว่าความเป็นพหุนิยมนี้เป็นแนวทางสู่แนวคิด Pluriverse ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการปะทะกันของวาทกรรมการพัฒนาทางเลือกที่ซับซ้อน นำไปสู่สภาวะกึ่งกลาง งานวิจัยนี้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับพหุจักรวาลแห่งการพัฒนาในภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มการถกเถียงในระดับนานาชาติ


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Chiengkul, P. (2012). Trapped in the Corporate Agri-food System: Resource Grabbing and Political-economic Constraints in Thailand. Environment, 93(1-3), 1-24.

Connors, M. K. (2005). Democracy and the Mainstreaming of Localism in Thailand. In Loh Kok Wah, F. and Ojendal, J., editor. Southeast Asian Responses to Globalization: Restructuring Governance and Deepening Democracy, p. 259-286. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Conway, J., & Singh, J. (2011). Radical Democracy in Global Perspective: Notes from the Pluriverse. Third World Quarterly, 32(4), 689-706.

de Sousa Santos, B. (2007). Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges. Review (Fernand Braudel Center), 30(1), 45-89.

Demaria, F., & Kothari, A. (2017). The Post-Development Dictionary Agenda: Paths to the Pluriverse. Third World Quarterly, 38(12), 2588-2599.

Dryzek, J. S. (2022). The Politics of the Earth: Environmental Discourses (4th ed). UK: Oxford University Press.

Eden, S. (2010). The Politics of Certification: Consumer Knowledge, Power, and Global Governance in Ecolabeling. In Global political ecology (p. 183-198). United Kingdom: Routledge.

Escobar, A. (2015). Transiciones: A Space for Research and Design for Transitions to the Pluriverse. Design Philosophy Papers, 13(1), 13-23.

Escobar, A. (2018). Transition Discourses and the Politics of Relationality: Toward Designs for the Pluriverse. In Constructing the Pluriverse. (p. 63-89). Durham: Duke University Press.

Escobar, A. (2022). “Post-Pandemic Transitions in a Civilizational Perspective”. In Bringel, B. and Pleyers, G., editor. Social Movements and Politics During COVID-19. (p. 291-298). United Kingdom: Bristol University Press.

Fairclough, N. (2013). “Critical discourse analysis”. In James Paul Gee, Michael Handford. The Routledge handbook of discourse analysis. (p. 9-20). United Kingdom: Routledge.

Garcia-Arias, J., & Schöneberg, J. (2021). Urgencies and imperatives for revolutionary (environmental) transitions: from degrowth and post-development towards the pluriverse? Pluriverse. Katharyne Mitchell, K. and Pallister-Wilkins, P., editor. A Post-development Dictionary. United Kingdom: Taylor & Francis.

Gibson-Graham, J. K. (2006). A Postcapitalist Politics. United State of America: University of Minnesota Press

Haraway, D. (2016). ‘Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective'. In Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings. (p. 53-72). United Kingdom: Routledge.

Jackson, P. A. (2002). Withering Centre, Flourishing Margins: Buddhism’s Changing Political Roles. In Political Change in Thailand. (p. 90-108). United Kingdom: Routledge.

Kaika, M. (2006). The Political Ecology of Water Scarcity the 1989-1991 Athenian Drought. In Heynen, N. et al., editor. In The Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. (p.1-21). New York, United States of America: Routledge.

Kaul, S., Akbulut, B., Demaria, F., & Gerber, J.-F. (2022). Alternatives to Sustainable Development: What can we Learn from the Pluriverse in Practice?. Sustainability Science, 17(4), 1149-1158.

Kitirianglarp, K. (2021). Marilyn Strathern knowledge in Pluriverse. [in Thai]. Journal of Anthropology, Sirindhorn Anthropology Centre (JASAC), 4(1), 188-194.

Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., & Dermaria, F., Eds. (2019). Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Chennai, India: Tulika Books.

Lienchamroon, W., & Supha, Y. (2011). “Alternative Agriculture: from Individual Farmers to Social Movements”. [in Thai]. In Lienchamroon, W., editor. Reform the Agricultural Sector for Food Security: Analysis and Practical Policies. (p.267-301). Nonthaburi, Thailand: BioThai.

Limprapoowiwattana, C. (2023). The Art of Buddhist Connectivity: Organic Rice Farming in Thailand. Agriculture and Human Values, 40(3), 1087-1103.

Lienchamroon, W., & Thankitchanukit., S. (2008). From the Green Revolution to Bio-engineering: Lessons for the Future of Thai Agriculture. [in Thai]. Nonthaburi, Thailand: BioThai.

Manorom, K. (2020). Post-Development in Esan. [in Thai]. Chiang Mai, Thailand: Wanida Printing.

Mignolo, W. D. (2007). Delinking: The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality and the Grammar of De-coloniality. Cultural studies, 21(2-3), 449-514.

Querejazu, A. (2016). Encountering the pluriverse: Looking for alternatives in other worlds. Revista Brasileira de Política Internacional, 59, e007.

Rigg, J. (1994). Redefining the village and rural life: Lessons from South East Asia. Geographical Journal, 123-135.

Sangkhamanee, J. (2010). The Hydraulics of Power and Knowledge: Water Management in Northeastern Thailand and the Mekong Region. Australia: Australian National University.

Sresunt, S. (2014). Critical Discourse Analysis as a Methodology in Development Studies. [in Thai]. Bangkok, Thailand: Thammasart University.

Sresunt, S. (2017). Critical Discourse and Development Studies in the Thai Society. [in Thai]. Journal of Graduate Volunteer Centre, 13(1), (p.261-293).

Satha-Anand, S. (1990). Religious Movements in Contemporary Thailand: Buddhist Struggles for Modern Relevance. Asian Survey, 30(4), 395-408.

Schaffar, W. (2018). Alternative Development Concepts and their Political Embedding: The Case of Sufficiency Economy in Thailand. United Kingdom: Routledge.

Shigetomi, S. (2013). Development and Institutionalization of Communitarian Thought in Thailand. Japan: Institute of Development Economies.

Strathern, M. (2018). Opening up Relations. A World of Many Worlds, 1, 23-53.

Taotawin, N. (2011). Politics of Organic Agriculture in the Context of Flexible Accumulation and Agricultural Restructuring in Northeastern Thailand. Chiang Mai: The Graduate School, Chiang Mai University.

Taylor, J. (2016). Buddhism and Postmodern Imaginings in Thailand: The Religiosity of Urban Space. United Kingdom: Routledge.

Tuler, S. (1998). The Politics of the Earth: Environmental Discourses, by John S. Dryzek. Human Ecology Review, 5(1), 65-66.

Unger, D. (2009). Sufficiency Economy and the Bourgeois Virtues. Asian Affairs: An American Review, 36(3), 139-156.

Unno, A. (2004). Social Movements for Common Resource Rights in the Thai Society: Alternative Agriculture in the Context of Property Rights System. [in Thai]. Nonthaburi: Alternative Agriculture Fair committee.

Weiss, G., & Wodak, R. (2007). Critical Discourse Analysis. United States of America: Springer.

Winichakul, T. (2008). Nationalism and the radical intelligentsia in Thailand. Third World Quarterly, 29(3), 575-591.

Interview

Chaiyasarn, Bunjob. SCFN Farmer Head, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. June 4, 2022.

Chanpakorn, Thammapan. Khon Taam Community Leader, The Taam and People Association. Interview. June 13, 2021.

Chantarasorn, Amphan. SCFN Farmer member, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. June 8, 2022.

Chaoasoke, Hendhuka. Srisa Asoke Accountant. Interview. November 9, 2021.

Hugill, Bryan. Raitong Organic Farm Founder, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. June 6, 2022.

Kongtham, Pha. Khon Taam Community Leader, The Taam and People Association. Interview. June 13, 2022.

Meungkeaw, Korakot. Raitong Organic Farm General Manager, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. December 20, 2021.

Nurun, Udorn. Srisa Asoke Village Head. Interview. November 8, 2021.

Reungrit, Suchada. Samma Sikka School Principal, Srisa Asoke. Interview. November 11, 2021.

Singkham, Kwandin. Srisa Asoke Leader. Interview. November 14, 2021.

Songklod, Mongkul. Raitong Farmer, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. June 7, 2022.

Sridum, Boonrung. Srisa Asoke Agriculture Teacher. Interview. November 14, 2021.

Suengsanan, Nawarat. Khon Tarm Association, The Taam and People Association. Interview. December 12, 2021.

Suthawan, Sengduen. Khon Tarm Association Green Market Farmer, The Taam and People Association. Interview. June 2022.

Udomrak, Khwanta. Srisa Asoke Community Medicine Practitioner. Interview. November 17, 2021.

Winyataro, Samana Thongtae. Srisa Asoke Spiritual Leader. Interview. November 10, 2021.

Wongpinich, Wanna. Farmer Network Coordinator at Raitong, Raitong Organic Farm and SCFN Farmers. Interview. December 4, 2021.

Yuuwa, Ubon. Khon Tarm Association Advisor, The Taam and People Association. Interview. June 5, 2022.