กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

บรรณาธิการ

ดร. วรธนิก โพธิจักร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ชัยวณิชยา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดหทัย ปุยะติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ หีบแก้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ดร.เสนาะ  เจริญพร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์   พรหมพักพิง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Professor Dr. Ian Baird

University of Wisconsin

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุติ  มุกดาวิจิตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์  ปัญญาแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานิดา  บุญวรรโณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


ฝ่ายจัดการวารสาร

ดร.พฤกพรรณ  บรรเทาทุกข์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

อ.อัจฉรา  สิมลี

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

อ.นงลักษณ์  สูงสุมาลย์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

Jame Kenneth Powell

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

Michel James Murphy

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

Mairenallen Joy M. Bailio

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

Kent Dale Hamilton

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

Dinisha  Sigamoney

ฝ่ายพิสูจน์อักษร     

นายฤทธิเดช วงศ์ปัญญา     

ฝ่ายเทคนิค

นางสาวลักษณา  ทองทศ     

ผู้จัดการวารสาร

นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว     

ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร