กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     บรรณาธิการ
ดร. วรธนิก โพธิจักร                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์                                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ชัยวณิชยา      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดหทัย ปุยะติ          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ หีบแก้ว        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว                         ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Associate Professor Ian Baird               University of Wisconsin


ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล          อ.อัฉจรา สิมลี
Mr. Jame Kenneth Powell II                 Mr. Michael James Murphy
Miss Mairenallen Joy M. Basilio          Miss Madison Laureene Pickard
Miss Mbuwe Bohme Carine

ฝ่ายจัดการวารสาร
นางวรัครศิริ โหตระไวศยะ     ผู้จัดการวารสาร
นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว      ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร
นายฤทธิเดช วงศ์ปัญญา      ฝ่ายเทคนิค