บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร แสงใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สิทธิสุขสําเร็จ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วรหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี สมชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินนาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย นิลอาธิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ เรืองกําเนิด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ติ๊ก แสนบุญ คณะศิลปะประยุกต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.วราภรณ์ เรืองศรี

ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บรรณาธิการ

ดร. สุรสม กฤษณะจูฑะ

กองบรรณาธิการ

ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. ชิดหทัย ปุยะติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันท์ธนา เมธานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. ยุวดี จิตต์โกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองเลขานุการ

ลักษณา ทองทศ ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา