เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือลงตีพิมพ์อย่างเป็นทางการมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการ พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น รวมทั้งจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นอีกนับจากวันที่ได้นำส่งบทความนี้มาที่วารสาร
  • ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในบทความนี้ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในบทความให้เป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว และขอน้อมรับผลการพิจารณาจากทางวารสารในทุกขั้นตอนว่าเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการเลือกสรรหาผู้กลั่นกรองโดยอิสระเพื่อพิจารณาต้นฉบับที่ข้าพเจ้า (และผู้แต่งร่วม) ส่งมาและยินยอมให้กองบรรณาธิการสามารถตรวจแก้ไขต้นฉบับดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
  • ข้าพเจ้ายินดีดำเนินการส่งบทความผ่านทางระบบ ThaiJO จนเสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลติดต่อประสานงานผ่านทางกระทู้ของระบบ ThaiJO ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล

หลักเกณฑ์การส่งและพิจารณาบทความ
1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน 
2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ผู้เขียนต้องกรอกแบบเสนอต้นฉบับแนบด้วย แบบเสนอต้นฉบับ
4. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 30 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word (Template) ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 Point   Template
5. บทความต้องประกอบไปด้วย
   5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คำ
   5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คํา
   5.4 ให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหน่ง (เช่น อาจารย์ นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
6. บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน (Link)
8. ในการส่งบทความ ให้แนบชื่อสกุลผู้เขียน โดยระบุตําแหน่ง สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก
9. บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ (initial review) ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 3,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้ว วารสารจะไม่คืนเงินไม่ว่าจะกรณีใด
10. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองท่าน หากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน ความเห็นของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการ จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน 
12. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb - 1500 kb