การอ่านแบบกว้างขวางและการพัฒนาความจำ ผ่านความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความเข้าใจการอ่าน: การศึกษาสหสัมพันธ์ขนาดใหญ่

Main Article Content

กสิน จันทร์จรุงภักดิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาสหสัมพันธ์ขนาดใหญ่นี้ศึกษาความเป็นไปได้ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านอย่างกว้างขวาง การรับคำศัพท์ และความเข้าใจการอ่านด้วยกิจกรรมเน้นฝึกความจำ ผู้ร่วมจำนวน 506 รายได้เข้าร่วมโครงการการอ่านอย่างกว้างขวางเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออ่านนอกเวลาที่กำหนดให้อ่านก่อนเข้าทดสอบในการสอบหนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งข้อคำถามเน้นการทดสอบความจำ คะแนนผลการสอบหนังสืออ่านนอกเวลาได้นำมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค การวิเคราะห์ถดถอยแสดงว่ามีความเข้มของความสัมพันธ์เชิงบวกน้อยระหว่างผลการสอบหนังสืออ่านนอกเวลากับคะแนนส่วนคำศัพท์และการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคะแนนที่ปรากฏช่วงสอบปลายภาคเมื่อเทียบกับคะแนนที่ปรากฏช่วงสอบกลางภาค ในเชิงการเพิ่มความจำ ผลการศึกษาระบุว่ามีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างมากระหว่างข้อสอบที่เน้นการทดสอบความจำกับการพัฒนาความจำแต่แลกมากับความสามารถเชิงปริชานอื่น เช่น ความเข้าใจ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Allen, M. (2017). The Sage Encyclopedia of Communication Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Alsaif, A., & Masrai, A. (2019). Extensive Reading and Incidental Vocabulary Acquisition: The Case of a Predominant Language Classroom Input. International Journal of Education and Literacy Studies, 7(2), 39-45.

Boutorwick, T., Macalister, J., & Elgort, I. (2019). Two Approaches to Extensive Reading and their Effects on L2 Vocabulary Development. Reading in a Foreign Language, 31(2), 150-172.

Carney, N. (2019). Gauging Extensive Reading’s Relationship with TOEIC Reading Score Growth. Journal of Extensive Reading, 4(4), 69-86.

Carolina, C. D., Yadira, C. M., Oswaldo, G. B., Antonio, B. M., & Antonio, U. L. (2019). The Effect of Extensive Reading on Vocabulary knowledge of First Level University Students. European Scientific Journal, 15(13), 54-73.

Chavangklang, T., Chavangklang, P., Thiamhuanok, S., & Sathitdetkunchorn, P. (2019). Development of EFL University Students' Vocabulary Size and Reading Comprehension Using Online Multimedia-Based Extensive Reading. Advances in Language and Literary Studies, 10(5), 146-151.

Chun, E., Choi, S., & Kim, J. (2012). The Effect of Extensive Reading and Paired-Associate Learning on Long-Term Vocabulary Retention: An Event-Related Potential Study. Neuroscience Letters, 521(2), 125-129.

Davoudi, M., Zolfagharkhani, M., & Rezaei, M. (2017). The Relationship between EFL Learners’Extensive Reading and English Language Proficiency. Theory and Practice in Language Studies, 6(3), 549-559.

Day, R., & Bamford, J. (2002). Top Ten Principles for Teaching Extensive Reading. Reading in a Foreign Language, 14(2), 136-141.

Dhanarattigannon, J. (2022). Effects of Additive Extensive Reading on Struggling Thai University Learners. TEFLIN Journal, 33(2), 240–256.

Ferdila, R. (2014). The Use of Extensive Reading in Teaching Reading. Journal of English and Education, 2(2), 68-80.

Gardner, D. (2013). Exploring Vocabulary: Language in Action. Hoboken: Taylor and Francis.

Giraldo, C. M., & Arango-Tobón, O. E. (2022). The Relation Between Extensive Reading and Working Memory, Processing Speed, Learning Motivation and Literacy Skills in A Foreign Language. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 60(2), 63-75.

Grabe, W., & Stoller, F. L. (2019). Teaching and Researching Reading. New York: Routledge.

Holster, T. A., Lake, J. W., & Pellowe, W. R. (2017). Measuring and Predicting Graded Reader Difficulty. Reading in a Foreign Language, 29(2), 218–244.

Hudson, T. (2007). Teaching Second Language Reading. Oxford: Oxford University Press.

Huffman, J. (2014). Reading Rate Gains during a One-Semester Extensive Reading Course. Reading in a Foreign Language, 26(2), 17-33.

Katenga, J. E., & Mushunje, A. T. (2021). Reading Comprehension of Thai Students Improved by Extensive Reading When Learning English as a Foreign Language. HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 22(3), 95–104.

Klauda, S. L., & Guthrie, J. T. (2008). Relationships of Three Components of Reading Fluency to Reading Comprehension. Journal of Educational Psychology, 100(2), 310-321.

Krashen, S. (2007). Extensive Reading in English as Foreign Language by Adolescents and Young Adults: A Meta-Analysis. International Journal of Foreign Language Teaching, 3(2), 23–29.

Lems, K., Miller, L. D., & Soro, T. M. (2018). Building Literacy with English Language Learners: Insights from Linguistics. New York: Guilford Publications.

Liu, J., & Zhang, J. (2018). The Effects of Extensive Reading on English Vocabulary Learning: A Meta-analysis. English Language Teaching, 11(6), 1-15.

Magno, C. (2010). Korean Students‘ Language Learning Strategies and Years of Studying English as Predictors of Proficiency in English. Teaching English to Speakers of Languages Journal, 2, 39-61.

Maipoka, S.-a., & Soontornwipast, K. (2021). Effects of Intensive and Extensive Reading Instruction on Thai Primary Students’ English Reading Ability. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(1), 146–175.

Manihuruk, D. H. (2020). The Correlation between EFL Students’ Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension: A Case Study at the English Education Department of Universitas Kristen Indonesia. Journal of English Teaching, 6(1), 86-95.

McCarthy, K. S., & McNamara, D. S. (2021). The Multidimensional Knowledge in Text Comprehension framework. Educational Psychologist, 56(3), 196-214.

Mermelstein, A. D. (2015). Improving EFL Learners' Writing through Enhanced Extensive Reading. Reading in a Foreign Language, 27(2), 182-198.

Milton, J., & Fitzpatrick, T. (2014). Dimension of Vocabulary Knowledge. New York: Palgrave Macmillan.

Muijselaar, M. M., Swart, N. M., Steenbeek-Planting, E. G., Droop, M., & Verhoeven, L. (2017). The Dimensions of Reading Comprehension in Dutch Children:Is Differentiation by Text and Question Type Necessary? Journal of Educational Psychology, 109(1), 70–83.

Nation, I. S. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Pem, K., & Sukavatee, P. (2022). The Effects of Extensive Reading on the Reading Fluency and Reading Comprehension of Primary Grade Students in a Bhutanese ESL Context. An Online Journal of Education, 17(1), 1-15.

Pongsatornpipat, W. (2021). Interactive Group in Extensive Reading to Enhance Reading Ability of Thai Undergraduate Students. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(2), 342–371.

Poulshock, J. (2010). Extensive graded reading in the liberal arts and sciences. Reading in a Foreign Language, 22(2), 304–322.

Promluan, Y., & Sukying, A. (2021). The Impact of Extensive Reading on Thai Primary School Children’s Vocabulary Knowledge. Journal of Modern Learning Development, 6(5), 209–223.

Sakurai, N. (2017). The Relationship between the Amount of Extensive Reading and the Writing Performance. The Reading Matrix: An International Online Journal, 17(2), 142-164.

Singkum, R., & Chinwonno, A. (2021). Implementing EFL Extensive Reading for Thai Vocational Students. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(1), 208-239.

Syamsuddin, M. R. (2021). The Role of Extensive Reading in Improving General English Proficiency. Parahikma Journal of Education and Integrated Sciences, 1(1), 25-32.

Suk, N. (2017). The Effects of Extensive Reading on Reading Comprehension, Reading Rate, and Vocabulary Acquisition. Reading Research Quarterly, 52(1), 73–89.

Wan-a-rom, U. (2010). Self-assessment of word knowledge with graded readers:A preliminary study. Reading in a Foreign Language, 22(2), 323–338.

Wang, Y.-H. (2013). Incidental vocabulary learning through extensive reading: A case of lower-level EFL Taiwanese learners. Journal of Asia TEFL, 10(3), 59-80.

Waring, R. (2023). Extensive reading. In E. Hinkel, Handbook of practical second language teaching and learning (pp. 384-394). New York: Routledge.

Wisaijorn, P. (2017). Effects of Extensive Reading on Thai University Students. Pasa Paritat Journal, 32, 29-62.

Zhou, J., & Day, R. R. (2020). The Incidental Learning of L2 Chinese Vocabulary through Reading. Reading in a Foreign Language, 32(2), 169-193.

Zhou, J., & Day, R. R. (2021). Online Extensive Reading in EAP Courses. Reading in a Foreign Language, 33(1), 103-125.