วิธีวิทยาการสร้างความไว้ใจว่าด้วยการเลือกใช้สำเนียงในภาษาลาวและตำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยในการศึกษากลุ่มแรงงานชาวลาวข้ามชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ธนเชษฐ วิสัยจร

บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายประเด็นปัญหาในเรื่องวิธีวิทยาการสร้างความไว้ใจผ่านการใช้สำเนียงเพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นพวกพ้องเดียวกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นแรงงานลาวข้ามชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนบริเวณชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก โดยผ่านมุมมองแบบชาติพันธุ์วรรณนา ตำแหน่งแห่งที่และการสร้างความไว้วางใจ ผู้วิจัยทำงานวิจัยหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างปี 2562-2566 และพยายามใช้สำเนียงที่ใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูลเพราะหวังว่าสำเนียงที่คล้ายกันจะทำให้เกิดความไว้วางใจได้รับการยอมรับว่าเป็น คนในในการลงพื้นที่ภาคสนาม แต่ผลกลับเป็นตรงกันข้ามเมื่อผู้ให้ข้อมูลยิ่งเกิดความไม่ไว้ใจ การทำงานภาคสนามชี้ว่าความพยายามในการเปลี่ยนสำเนียงในการเก็บข้อมูลไม่ได้ส่งผลต่อการได้มาของข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ หากแต่ผู้วิจัยต้องใช้เวลาในสนามให้มากพอจึงจะสร้างความไว้วางใจได้ ตลอดการทำวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 2019 ถึง 2023 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ปัญหาทางวิธีวิทยาเรื่องการสร้างความไว้ใจจะปรากฏผ่านเทคนิคการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยการใช้ตำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

References

Angrosino, M. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage Publications Ltd.

Baird, G. I. (2023). Assistant Professor at University of Wisconsin-Madison. Interview. September 20, 2023.

Baird, G., I. (2010). Making Spaces: The Ethnic Brao People and the International Border between Laos and Cambodia. Geoforum, 41, 271-281.

Baird, G., I. (2013). Millenarian Movements in Southern Laos and North Eastern Siam (Thailand) at the Turn of the Twentieth Century: Reconsidering the Involvement of the Champassak Royal House. South East Asia Research. 21(2), 257-279.

Baird, G., I. (2011). Questioning the Precolonial, Colonial and Postcolonial in the Context of the Brao of Southern Laos and Northeastern Cambodia. An International E-Journal for Critical Geographies, 10(1), 48-57.

Baird, G., I. (2014). The Cult of Phaya Narin Songkhram: Spirit Mediums and Shifting Sociocultural Boundaries in Northeastern Thailand. Journal of Southeast Asia Studies, 45(1), 50-73.

Boonwanno, T. (2019). The Significance of “Serendipity” in Anthropological Fieldwork. [in Thai]. Journal of Anthropology, Sinridhorn Anthropology Centre, 2(2), 5-48.

Davies, C.A. (1999). Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others. London & New York: Routledge.

De Walt, K. & De Walt, B. (2011). Participant Observation: A Guide for Fieldworkers. Walnut Creek, Lanham, New York, and Oxford: Altamira Press.

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce. (2020). The Current Situation of Border Trade between Thailand and Lao PDR. [In Thai]. https://data.go.th/th/dataset/laos-2561-2563.

Ellen, F.F. (1984). Ethnographic Research: A Guide to General Conduct. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Emerson, R.M., Fretz, R., I., & Shaw, L.L. (2011). Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago, The University of Chicago Press.

Geertz, C. (1972). Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight. Daedalus, 101(1), 1-37.

Grace. (2019). Owner of a restaurant. Interview. March 2, 2019.

Gupta, A. & Ferguson, J. (1997). “Discipline and Practice: ‘The Field’ as Site, Method and Location in Anthropology.” In Gupta, A. & Ferguson J. editor. Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of Science. (p. 1-46). Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Khanthong. (2019). Employee at a Weaving House. Interview. February 20, 2019.

Kitiarsa, P. (2009). Tell Border-crossing Stories: The Transnational Folklore of Thai Migrants in Singapore. [in Thai]. Journal of Mekong Societies, 5(1), 1-29.

Krisnachuta, S. & Srisupun, P. (2019). Discourse and Meaning Construction of Mukdahan Special Economic Zone. [in Thai]. Journal of Social Sciences, Naresuan University, 15(2), 38-66.

Koanantakool, P.C. (2002). “Introduction.” [in Thai]. In Koanantakool, P., C. editor. The Insider: Fieldwork Experience of Thai Anthropologists. (p. (9)-(21)). Bangkok: Sirindhorn Anthropology Center

Malinowski, B. (2013). Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge & Kegan Ltd.

McKnight, H. D., Chervany, N. L. (2001). “Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time”. In Falcone, R., Singh, M. & Tan, Y.H. editors. Trust in Cyber-societies: Integrating the Human and Artificial Perspectives. (p. 27-54). Springer, Berlin, Heidelberg.

Molland, S. (2012). The Perfect Business? Anti-trafficking and the Sex Trade along the Mekong. Honolulu: University Press of Hawai’ii.

Nail, T. (2016). Theory of border. New York: Oxford University Press.

Ngaosyvathn, M., & Ngaosyvathn, P. (1994). Kith and Kin Politics: The Relationship between Laos and Thailand. Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers.

Paribatra, P. (2013). Thailand’s Relationship with Its Neighbors: A Study of Border Conflict from 1973 to 2011. PhD Dissertation, Northern Illinois University.

Passaro, J. (1997). “’You Can’t Take the Subway to the Field!’: ‘Village’ Epistemologies in the Global Village”. In Gupta, A. & Ferguson, J. editor, Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of Science. (p. 147-162). Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Pookongchi, P. (2003). Impact of the Seizure of Wang Tao Custom Office on Thai-Lao Relations. [in Thai], (Master Dissertation), Chiang Mai University.

Rigg, J. (2005). Living with Transition in Laos: Market Integration in Southeast Asia. London & New York: Routledge.

Rock, P. (2001). “Symbolic Interaction.” In Atkinson, et al., editor. Handbook of Ethnography. Los Angeles, London, New Delhi & Singapore: Sage Publications.

Ruggie, J.G. (1998). Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization. London & New York: Routledge.

Rungmanee, S. (2014). Compromised Margin: Migration and Agrarian Transformation in the Northeastern Thai-Lao Borderlands. (PhD Dissertation, Sydney University.

Rungmanee, S. (2016). Positionality as Research Method: Reflection from Field Research along the Thai-Lao Border. [in Thai]. Journal of Sociology and Anthropology, Thammasat University, 35(1), 25-46.

Sangkhamanee, J. (2016). Editor’s Note. [In Thai]. Journal of Sociology and Anthropology, Thammasat University, 35(1), 3-22.

Sangkhamanee, J. (2006). Mekong Border Riverscape: Space and Identity Construction of the Lao Long-Distance Boat Traders. [in Thai]. Master Dissertation, Chiang Mai University.

Stahl, N.A. & King, J.R. (2020). Expanding Approaches for Research: Understanding and Using Trustworthiness in Qualitative Research. Journal of Developmental Education, 44(1), 26-28.

Tangseefa, D. (2006). Taking Flight in Condemned Grounds: Forcibly Displaced Karens and the Thai-Burmese in-between Spaces. Alternatives. 31(4), 405-429.

Tangseefa, D. (2007). “Temporary Shelter Area and the Paradox of Perceptibility: Imperceptible Naked Karens in the Thai-Burmese Border Zones.” In Rajaram, P. Rajaram, & Grundy-Warr, C., editor. Borderscapes: Hidden Geographies and Politics of the Territorial Edge. (p. 231-251). Minneapolis & London: University of Minnesota Press.

Institute for Languages and Culture of Asia and Africa [ILCAA], Tokyo University of Foreign Studies.

Taotawin, N. (2019). The Production of Seeds for Export in the Borderlands of Thai-Lao PDR: Land Control and Land-Use Change. [in Thai]. Journal of Social Sciences, Naresuan University, 15(2), 155-190.

Thongsi. (2019). Employee at a Weaving House. Interview. February 20, 2019.

Viravong, M.S., trans. (1964). History of Laos. New York: Paragon Book Reprint Corp.

Walker, A. (1999). The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Laos, Thailand, China and Burma. Honolulu: University of Hawai’I Press.

Winichakul, T. (1994). Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press.

Wisaijorn, T. (2022). International Relations of the Peoples: The Unheard History of Thailand-Lao Relations. Political Science and Public Administration Journal, Chiang Mai University, 13(1), 199-232.

Wisaijorn, T. (2020). Post-orientalism on the Thai-Lao Border from 1954 to 2019. Journal of Social Sciences, Chulalongkorn University, 50(2), 171-203.