การใช้ภาษาบนป้ายธุรกิจการค้าและบริการในย่านธุรกิจการค้า เขตเทศบาลนครขอนแก่น: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์ภาษา

Main Article Content

เทียมแข ประมวล
ดุจฉัตร จิตบรรจง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาษาเค้าเดิม ตัวอักษรที่ปรากฏลักษณะการปรากฏของตัวอักษร และสถานภาพของภาษาที่ปรากฏบนป้ายธุรกิจการค้าและบริการย่านธุรกิจการค้า เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายป้ายธุรกิจการค้าและบริการ โดยการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในย่านธุรกิจการค้าเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 759 ป้าย


ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาที่ปรากฏบนป้ายธุรกิจการค้าและบริการย่านธุรกิจการค้าเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าภาษาเค้าเดิมเอกภาษาพบภาษาอังกฤษมากที่สุด และภาษาเค้าเดิมพหุภาษาพบภาษาไทยกับภาษาบาลี-สันสกฤตมากที่สุด การใช้ตัวอักษรภาษาต่าง ๆ พบการใช้ตัวอักษรภาษาไทยมากที่สุดและลักษณะการปรากฏของตัวอักษร พบว่าตัวอักษรภาษาไทยภาษาเดียวพบมากที่สุด จากการศึกษาพบว่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสถานภาพของภาษาสูงกว่าภาษาอื่น ๆ พิจารณาได้จากความถี่ของภาษาเค้าเดิมเอกภาษาที่พบภาษาอังกฤษมากที่สุด ภาษาเค้าเดิมพหุภาษาที่ภาษาไทยปรากฏร่วมกับภาษาอื่น ๆ บนป้ายมากที่สุด อีกทั้งพบตัวอักษรภาษาไทยปรากฏบนป้ายมากที่สุด รองลงมาคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ และลักษณะการปรากฏ ของตัวอักษรในตำแหน่งที่สำคัญจึงทำให้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสถานภาพของภาษาสูงกว่าภาษาอื่น ๆ ที่พบบนป้ายธุรกิจการค้าและบริการย่านธุรกิจการค้าเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในขณะเดียวกันภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นยังทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้กลุ่มลูกค้าในพื้นที่เข้าถึงการบริการได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นในปัจจุบันที่ต้องการสิ่งที่ทันสมัย สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอและมีความเป็นสากล

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Kaewbut, P. & Muangkaew, N. (2020). Linguistic Landscape Study of Labels and Business Name: A Case Study of Surat Thani International Airport. [in Thai]. Humanity and Social Science Journal Ubon Ratchathani University, 11(2), 225-253.

Landry, R. & Bourhis, R. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.

Panichtriphop, K. (2016). The Roles of Private Sectors in Participation Local Development: A Case Study of Khon Kaen Municipality. [in Thai]. Journal of Graduate MCU Khon Kaen Campus, 3(1), 58–67.

Pikulthong, S. (2011). Languages on Commercial Signs along Phra Athit Road, Bangkok. [in Thai]. Damrong Journal, 10(2), 63-85.

Pimjai, M. (2003). Central Business District Boundary of Nakhon Khon Kaen Municipality. [in Thai]. Thesis (Master of Science), Kasetsart University.

Sarot, T. & Kraisame, S. (2019). Urban Multilingualism: A Case Study of the Relationship between Linguistic Landscape and Business in North Nana. [in Thai]. Journal of Language and Culture, 38(1), 24-40.

Seangyen, C. (2015). Linguistic Landscape on Billboards in Mueang District, Udon Thani Province. [in Thai]. Mekong Chi Mun Art and Culture Journal, 1(2), 13-36.

Siwina, P. & Prasithrathsint, A. (2020). Multilingual Landscapes on Thailand's Borders. Journal of Mekong Societies, 16(1), 112-131

Waelong, A. (2020). Names and Signs Business in Yala Municipality, Mueang District, Yala Province: A Linguistic Landscape Study. [in Thai]. Bachelor of Arts Program in Thai Language, Mahasarakham University.

Wangpusit, K. (2012). Business Names in The Area of Siam Square: A Linguistic Landscape Study. [in Thai]. Thesis (Master of Arts in Thai Department of Thai Faculty of Arts), Chulalongkorn University.