ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353-700 ต่อ 5409 โทรสาร 045-353701

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045-353700 ต่อ 3736

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณวรัครศิริ โหตระไวศยะ
เบอร์โทรศัพท์ 045-353700 ต่อ 5409