การศึกษาพัฒนาการและบทบาทของคริสต์ศาสนาเนสโทเรียน ในสมัยราชวงศ์ถัง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 635 - 845

Main Article Content

ธวัชชัย ชัยชนะกิจพงษ์
กนกพร นุ่มทอง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาถึงพัฒนาการและบทบาทของคริสต์ศาสนาเนสโทเรียนในสมัยราชวงศ์ถัง ตั้งแต่รัชสมัยถังไท่จง รัชศกเจินก้วน ปี ค.ศ. 635 จนถึงรัชสมัยถังอู่จง รัชศกฮุ่ยชัง ค.ศ. 845 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของคริสต์ศาสนาเนสโทเรียนที่เข้าไปสัมพันธ์กับสังคมในสมัยนั้น ผลการวิจัยพบว่าคริสต์ศาสนาเนสโทเรียนมีพัฒนาการและบทบาทสำคัญด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยมีมิชชันนารีที่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองการปกครอง ดูแลสถานการณ์ตามแนวชายแดน พร้อมหลักฐานสำคัญที่ปรากฏชัดถึงพัฒนาการและบทบาทการเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาเนสโทเรียนในยุคจักรวรรดิโรมันตะวันออก จักรพรรดิในราชวงศ์ถังแต่งตั้งมิชชันนารีในสมัยนั้นให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการปกครอง ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าคริสต์ศาสนาเนสโทเรียนมีบทบาทมากในสมัยนั้น โดยมีหลักฐานบนแท่นศิลาบันทึกไว้เป็นสำคัญ อีกทั้งยังพบร่องรอยกิจกรรมการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมบางส่วนเป็นภาษาจีนอย่างเป็นทางการปรากฏตั้งแต่ต้นราชวงศ์ถังแล้ว และพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเทียบเคียงได้ว่ากิจกรรมการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมได้ปรากฏตั้งแต่ยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก ซึ่งถือได้ว่าพัฒนาการและบทบาทของคริสต์ศาสนาเนสโทเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการสังคมจีนในสมัยรัชวงศ์ถัง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Bakers M. (2021), History and Evolution of Christianity: 1st Century. Cambridge Stanford Books.

Bimala C. L. (1946). The Magadhas in Ancient India. London: The Royal Asiatic Society Press.

Dutt N. (1941). Early Monastic Buddhism vol. 1. Calcutta: Calcutta Oriental Press Ltd.Horton. W. H (1996). The Trinitarian Concept of God. [in Thai]. Bangkok:

Division of Christian Bibliography, Charoentham Printing House. Hou L. X. (2014). Research on Stele Inscriptions in Tang Dynasty. [in Chinese] Doctoral Dissertation. Shaanxi Normal University.

Ludovico di Varthema. (1863). The Travel of Ludovico di Varthema, p. 212-213. London: Hakluyt society Press.

Peter H F. (1999). The expansion of the Christian Church of Persia to China during the Tang Dynasty [M]. p. 203. Xi’an:Sanqin Publishing House.

Si M. L. (2019). General History of China [in Chinese]. Beijing: Qunyan Press.

Srisomthawin B. (2016). Examining the Two Versions of The Judgment’s Chinese Translation: A Comparative Study [in Thai]. Chinese Studies Journal Kasetsart University, 9 (2), 91-183.

Thavaraputt S. (2017). The Church of the East and the Preservation of Western Intellect. [in Thai]. Journal of Letters Chulalongkorn University, 46 (1), 27-57.

Ting He. (2018). Status and roles of women in the early Tang Dynasty (AD 618-754). [in Thai]. Master of Arts Program in History. Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University.

Wang L. P. (2021). A Preliminary Study on the Sinicization of Nestorianism in Tang Dynasty [in Chinese]. China Academic Journal Electronic Publishing House. 11, 49-52.

Wu Q. (1986). Study of the Psalm of the Trinity of Christianity Nestorian [J] [in Chinese]. “Central” Journal of Institute of History and Linguistics, 3.

Xi X. (1995). Land Silk Road and Han-Tang Dynasties’ Border Trade. [in Chinese]. Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Sciences Edition). 2, 117-120.

Yang X. H & Zhang Z. (2020). Research on Translation and Influence of Nestorian Bible Literature in Tang Dynasty. [in Chinese]. Journal of Changchun Normal University. 36 (11), 103-108.

You L. Feng. (2020). A Short History of Chinese Philosophy [in Chinese].Beijing: Publishing House of China.

Zhao L. Y. (2020). The Concept of Extra Territorialism in Early Period of Taoism from "TaiqingJinyeShendanjing". [in Chinese]. China Academic Journal Electronic Publishing House. 5, 4-7. doi: 10.19420 /j. cnki .10069593.

Zhongguo shehui kexue yuyan yanjiusuo cidian bianjishe. (2016). Xiandai hanyu cidian (di 7 ban) [Modern Chinese Dictionary (7th Edition)]. Beijing: The Commercial Press.