วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

            ได้รับการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) อยู่ในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1)

             โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article) และบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
              และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-6358 (Online) ตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

               วารสารเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ภายหลังผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ (initial review) ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer review) 3,000 บาท/บทความ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

ความเป็นมา
                  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะฯ จึงได้จัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคมในวงกว้าง

นโยบายการเผยแพร่ผลงาน Publishing Policy : Focus and Scope
                 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมผลงานด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมศึกษา และศึกษาศาสตร์

รูปแบบการประเมินผลงาน
                บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ หากบทความมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จะได้รับการพิจารณาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับกรณี) ในลักษณะ Double-blind Review ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและรายละเอียดของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อและรายละเอียดของของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เวลาในการพิจารณาบทความไม่เกิน 60 วัน
                ในกรณีผลการพิจารณาไม่เป็นเอกฉันท์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณาธิการ
                บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความไม่ว่าในกรณีใด

กำหนดการเผยแพร่วารสาร Publication Frequency
               เผยแพร่บทความออนไลน์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu/index
               มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
             • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
             • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม