ลักษณะการแปลการเล่นคำส่อนัยทางเพศในบทบรรยายใต้ภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนของซีรีส์วายไทย: กรณีศึกษาซีรีส์วายไทยเรื่อง “เพราะเราคู่กัน”

Main Article Content

อธิปัตย์ นิตย์นรา
กนกพร นุ่มทอง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทการเล่นคำและกลวิธีการแปลการเล่นคำส่อนัยทางเพศในบทบรรยายใต้ภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนของซีรีส์วายไทย: กรณีศึกษาซีรีส์วายไทยเรื่อง “เพราะเราคู่กัน” ทั้ง 13 ตอน ผลการวิจัยพบว่า ซีรีส์วายไทยนี้ปรากฏการใช้การเล่นคำส่อนัยทางเพศทั้งหมด 22 คำ เมื่อแบ่งประเภทการเล่นคำตามแนวคิดของ Delabastita พบว่า การเล่นคำของภาษาต้นทางจัดอยู่ในประเภทของคำพ้องรูปพ้องเสียง ส่วนการเล่นคำของภาษาปลายทางจัดอยู่ในประเภทคำที่มีความใกล้เคียงของเสียงหรือรูป และเมื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลการเล่นคำส่อนัยทางเพศด้วยการประยุกต์ใช้กลวิธีการแปลการเล่นคำของ Delabastita และ He จำนวน 6 กลวิธี พบว่า กลวิธีการแปลการเล่นคำส่อนัยทางเพศจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนที่ใช้ในการแปลมากสุดคือกลวิธีการแปลการเล่นคำในภาษาต้นทางเสมือนว่าไม่ใช่การเล่นคำ (PUN > ZERO) คือแปลตามตัวอักษรธรรมดา รองลงมาคือกลวิธีการแปลการเล่นคำในภาษาต้นทางโดยรักษาความหมายที่สำคัญเพียงอันใดอันหนึ่งเอาไว้ (PUN > NON-PUN) และกลวิธีการแปลการเล่นคำในภาษาต้นทางเป็นกลวิธีการประพันธ์อื่น ๆ (PUN > RELATED RHETORICAL DEVICE) เช่น การผสมพยัญชนะ สำนวน หรือคำคล้องจอง ส่วนกลวิธีการแปลการเล่นคำในภาษาต้นทางเป็นการเล่นคำในภาษาปลายทาง (PUNNING CORRRESPONDENCE) กลวิธีการเปลี่ยนแปลงความหมายเดิมเพื่อให้เป็นการเล่นคำในภาษาปลายทาง (Change of Image) และกลวิธีการทิ้งความหมายซ้อนไป (SACRIFICE SECONDARY INFORMATION) เป็นกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Academic Department. (2017). 1001 Chinese Idioms Proverb and Slang. [in Thai]. Bangkok: Madarin Education Press.

Admin. (2019). Instagram. [in Thai]. Mdsiglobol. https://www.mdsiglobal.com/instagram/

Chamavit, A. (2013). Translators’ Perceptions of Delebastita’s Method of Pun Translation. [in Thai]. Master of Art (English - Thai Translation Program, Thammasat University.

Dashi. (2020). 网络热词“为爱鼓掌”. [in Chinese]. 布丁导航网. http://www.bddhw.cn/24167.html

Delabastita, D. (1993). There's a Double Tongue: An Investigation into the Translation of [Shakespeare's Wordplay, with Special Reference to Hamlet. Amsterdam and Atlanta: Rodopi.

Delabastita, D. (1996). Introduction. The Translator, 2(2), 127-139.He, J. (2010). The Translation of English and Chinese Puns from the Perspective of Relevance Theory. Journal of Specialized Translation, 13, 81-99.Iamworamet, T. (2005). A New Modern Chinese-Thai Dictionary (14th ed.). Bangkok: Amon Printing.

Iamworamet, T. (2011). A New Modern Chinese-Thai Dictionary (28th ed.). Bangkok: Thanesuan Printing.

Iamworamet, T. (2016). A New Modern Chinese-Thai Dictionary (33rd ed.). Bangkok: Amon Printing.

Institute of Linguistics. (2016). Modern Chinese Standard Dictionary (7th ed.). Beijing: The Commercial Press.

KY. (2017). “约炮”的正确打开方式. [in Chinese]. 百度百科. https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=3b66e4b1a522ca713f122434

Localsite. (2020). 攻和受是什么意思. [in Chinese]. 本地惠生活. https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004&strategyId=127671950789516&source=natural

Namnakprasert, T. (2011). A Study of Problems in Translating Puns in Thai Comic Strips into English. [in Thai]. Journal of Language and Culture, 30(1), 123-140.

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall International (UK) Ltd.

Nida, E. A. & Charles, R. T. (1982). The Theory and Practice of Translation (Second Photomechanical reprint). Leiden E.J. Brill: The United Bible Society.

Numtong, K. (2020). Translation Skills from Chinese to Thai. [in Thai]. Bangkok: Department of Eastern Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University.

Numtong, K. & Likhidcharoentham, S. (2019). Principles and Precautions in Translating Chinese to Thai Language and Thai to Chinese Language. [in Thai]. Chinese Studies Journal, 12(2), 105-151.

Office of the Council of state. (n.d.). Film and Video Act B.E. 2551 (2008). [in Thai]. Office of the Council of state. http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C008/%C008-20-2551-a0001.pdf

Office of the Prime Minister. (2000). Criteria for Transliteration of Mandarin Chinese by Thai Orthography. [in Thai]. Bangkok: Thammasat University Press.

Office of the Royal Society. (2013). Dictionary of Office of the Royal Society B.E. 2554. [in Thai]. Bangkok: Sirivatana Interprince.

Pongprasit, T. & Petcharathip, K. (2021). A Study of Characteristics and Strategies for Translating Prohibited Words in the Chinese to Thai Subtitles of the Chinese Boys’Love series: A Case Study of the Boys Love Series “Addicted”. [in Thai]. Chinese Studies Journal, 14(2), 265-3061.

Prasannam, N. (2019). The Thai Taoi Novel: An Anlytical Study. [in Thai]. National Library of Thailand Journal, 7(2), 16-34.

Ruenbanthoneng, T. (2016). Translation of Sexual Innuendo in King Vajiravudh’s Translated Version of William Shakespeare’s Plays: From Performances to Literary Studies. [in Thai]. Humanities Journal, 23(2), 211-243.

Saibua, S. (2019). Principle of Translation (9th ed.). [in Thai]. Bangkok: Thammasat University Press.

Slang. (2021). Teen Words and Thai Slang Words. [in Thai]. Slang. https://slang.in.th/term/ยั่วๆบดๆ

Sistacafe. (2020). Teenager Vocabularies: the Collection of 40 New Words in 2020 that Teenagers often use. Can't Miss!. [in Thai]. Khaosod Online. https://www.khaosod.co.th/lifestyle/beauty/news_4716965

Taijuz. (2020). 假偶天成. 泰剧网. https://www.taijuz.com/taiju/11932.html.

Thiengburanatham, W. (1998). Se-Ed’s Modern English-Thai Dictionary (Complete & Update) Desk Reference Edition. Bangkok: Se-Education Public Company Limited.

Thongjila, W. (2020). 2gether The Series. [in Thai]. Bangkok: GMMTV.

Workpoint Today. (2022). A Song by 'Scrubb' that has been 2gether The Series 'Kankoo' for 2 years. [in Thai]. Today Play. https://workpointtoday.com/scrubb-2gether-the-series/