Announcements

 

 

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 3,000 บาท/บทความ

2023-04-19

วารสารเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ภายหลังผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ (Initial review) ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer review)  3,000 บาท/บทความ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00102f2023041911280216.pdf

ช่องทางการชำระเงิน (ชำระเงินหลังจากได้รับการประสานจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี:  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะศิลปศาสตร์)

เลขที่บัญชี: 869-3-001293

 

             หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเพื่อกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
              ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ เสมอไป โดยจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการก่อน   

 

 

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

2020-02-09

1. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรมศึกษา นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

3. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

4. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

5. เป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณค่าทางวิชาการ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ

6. ผู้อ่านจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (ข้อกำหนดการจัดเตรียมต้นฉบับ)

การส่งและพิจารณาบทความ

2017-05-04

1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน 

2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 30 หน้ากระดาษ A5 พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word (Template)

4. ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต์   

5. บทความต้องประกอบไปด้วย

                5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

                5.3 คำสำคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คำ

                5.4 ให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง (เช่น อาจารย์ นักศึกษา) และสถานที่ทำงานหรือสังกัด (เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6. บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน (Link) ให้ใช้ระบบนามปี ตัวอย่างเช่น

-ในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตามแบบด้านล่างนี้

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า)

-บรรณานุกรมท้ายเรื่อง  ให้ใช้ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นวรรค 1 เคาะ

สำหรับระบบบรรณานุกรมอย่างละเอียด สามารถอ้างอิงกับคู่มือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่ส่งมาพร้อมบทความ หากไม่ตรงกับ

เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะส่งให้ผู้เขียนปรับรูปแบบให้เป็นระบบ APA ก่อน จึงจะส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน และทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการแก้ไขโดยสมบูรณ์เมื่อบทความได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

8. ในการส่งบทความ  ให้แนบชื่อสกุลผู้เขียน โดยระบุตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก

9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองท่าน หากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไม่สอดคล้องกัน ความเห็นของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb–1500 kb