บทบรรณาธิการ

          วารสารวิชาการ “มนุยษสังคมสาร” ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางกองบรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้อำนวยอวยพรให้ทุกท่านด้วยกลอนปีใหม่สั้น ๆ ดังนี้

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่

ทั้งกาย-ใจให้ปรีดิ์เปรมเกษมศรี

ไร้ทุกข์โศกโรคพาลภัยให้โชคดี

ทรัพย์มากมีร่ำรวยสุขทุกท่านเทอญฯ

          ในปี 2566 เป็นต้นไป  “มนุยษสังคมสาร” ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลหลายรายการอันเนื่องมาจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศ ณ วันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เช่น คุณสมบัติของกองบรรณาธิการ ซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และ/หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนกองบรรณาธิการทั้งหมด และประเด็นเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่ง “มนุยษสังคมสาร” จะประกาศให้ทุกท่านทราบผ่านเว็บไซต์วารสาร https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc ต่อไป

          “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีบทความที่ผ่านการพิชญพิจารย์ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งหมดจำนวน 11 บทความ ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) และความคล้ายของผลงานวิชาการ (similarity index) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาบทความวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์ ละครพันทางหลังยุคจารีตนิยม เรื่อง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก” ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว

          กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองทั้ง 11 บทความ (double-blind peer review) จนได้มาตรฐานทางวิชาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความ (author)  จากหลากหลายสถาบันที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร”  ในฉบับต่อ ๆ ไป

                                                รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                                 บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 30-12-2022

การสร้างสรรค์ ละครพันทางหลังยุคจารีตนิยม เรื่อง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ธนกร สุวรรณอำภา, ชนัย วรรณะลี, จุลชาติ อรัณยะนาค

1-21