มนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน) 2565

 ISSN 2673-0243 (Print)
ISSN 2774-1451 (Online) 

 --------------------------------------------------------------------------------

         “มนุษยสังคมสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายในการรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences และจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences ซึ่งจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences

        “มนุษยสังคมสาร” มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน / พฤษภาคม-สิงหาคม / กันยายน-ธันวาคม) แต่อาจจะออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) ในการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกินปีละ 2 ฉบับ

        ทุกบทความใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยย่างเคร่งครัด

      ผู้นิพนธ์ที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งนี้ ให้ผู้นิพนธ์แนบผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานส่งมาที่วารสารพร้อมกับบทความด้วย

      ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” ทั้งหมด รวมถึงรูปภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของ “มนุษยสังคมสาร”  การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตารางที่ปรากฏในบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร วารสารอนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ แต่ต้องแสดงที่มาจากวารสาร โดยห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในบทความใน “มนุษยสังคมสาร” ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                   https://drive.google.com/file/d/1MTX-tt33DE3kQg5UXIUBawtsS30j-oo5/view?usp=sharing
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - เมษายน

                                                          บทบรรณาธิการ

                วารสารวิชาการ  “มนุษยสังคมสาร” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 (มกราคม-เมษายน) ซึ่งในฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเขียนเอกสารอ้างอิงโดยให้ผู้นิพนธ์ ใช้การอ้างอิงตาม      รูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (7th edition) นอกจากนั้น ยังได้กำหนดกรอบสาขาวิชาของบทความที่จะส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ว่าจะต้องครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences เท่านั้น และจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences ซึ่งจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบรรณาธิการวารสารเพื่อขอความร่วมมือคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Subject-areas) ของวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยให้แต่ละวารสารเลือกสาขาวิชาย่อยตั้งแต่ 1-5 สาขาวิชาย่อย นอกจากนั้น กองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 เป็นต้นไป “มนุษยสังคมสาร”     จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในลักษณะของรูปแบบออนไลน์ (เว็บไซต์) โดยใช้หมายเลขเป็น Electronic ISSN (e-ISSN) อย่างไรก็ตาม “มนุษยสังคมสาร” อาจจะเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม (Print ISSN) ด้วยก็ได้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) หรือการจัดพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจะใช้หมายเลขเป็น Print ISSN

           “มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้มีทั้งหมด 14 บทความ โดยเป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 บทความ และบทความภาษาไทยจำนวน 12 บทความ ทุกบทความวิจัยได้ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อยบทความละ 3 ท่านแล้ว พร้อมกันนี้ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แล้ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความวิจัย เรื่อง “เทวะ ภูพระอังคาร: การสร้างสรรค์นาฏกรรมร่วมสมัยจากใบเสมาวัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์” โดยได้ขออนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว

          กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิชญพิจารณ์ทั้ง 14 บทความจนได้มาตรฐานทางวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากหลากหลายสถาบันที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศส่งบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม

                                        รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-28

ดูทุกฉบับ

ISSN 2673-0243 (Print)
ISSN 2774-1451 (Online)