วารสารมนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม) 2564

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

   ISSN 2673-0243 

 -------------------------------------------------------------------------------------

                มนุษยสังคมสารเป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาและศาสนา ชาติพันธุ์  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารอย่างเคร่งครัด

 ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในมนุษยสังคมสารถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้นิพนธ์บทความนั้น และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้อง

ของเรื่องที่ส่งมาเผยแพร่ทุกเรื่อง

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                   https://drive.google.com/file/d/1MTX-tt33DE3kQg5UXIUBawtsS30j-oo5/view?usp=sharing
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2564): กันยายน - ธันวาคม

                                  บทบรรณาธิการ

ฉบับที่สามส่งท้ายปี 2564          สู่ฤกษ์ดีปีใหม่มา 2565

ให้โชคดีมีความสุขทุกเวลา         งานก้าวหน้าวิชาการทุกท่านเทอญ

All blessings are bestowed on you;

Your wishes come true;

Good health, wealth, and prosperity is achieved, too;

May you be joyful and happy in the auspicious New Year.

          “มนุษยสังคมสาร” เดินทางมาถึงฉบับส่งท้ายของปี พ.ศ.  2564 (กันยายน-ธันวาคม) แล้ว โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)  ได้ปรับ “มนุษยสังคมสาร” และวารสารอื่น ๆ อีกราว 200 กว่าปก ให้อยู่ในวารสาร  กลุ่มที่ 2 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทาง “มนุษยสังคมสาร” ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อให้วารสารมีคุณภาพทางวิชาการมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตั้งแต่ฉบับที่ 3 ปีที่ 18 (กันยายน-ธันวาคม) ทางวารสารได้กำหนดให้ผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซอนของบทความต้องไม่เกินร้อยละ 15 ในฉบับที่ 2 ของปีที่ 19 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิชญพิจารณ์บทความจากจำนวน 2 คน เป็นจำนวน 3 คน นอกจากนั้น ยังมีการปรับประเด็นข้อความจริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มแผนภูมิขั้นตอน (Flowchart) การตีพิมพ์บทความในมนุษยสังคมสารเพื่อให้เห็นขั้นตอนของการส่งบทความอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ในรอบปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 มีบทความได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ จำนวน 36 บทความ โดยฉบับที่ 1 มีจำนวน 12 บทความ ฉบับที่ 2 มีจำนวน 13  บทความ และ ฉบับที่ 3 นี้ มีจำนวน 11 บทความ ทุกบทความมีเนื้อหาอยู่ในกรอบของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนอยู่ระหว่างร้อยละ 0-11 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 ของความซ้ำซ้อน อีกทั้งได้ผ่านการพิชญพิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (double-blind peer review) ตามมาตรฐานวิชาการ

“มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้ได้นำเสนอภาพปกที่สะท้อนถึงพิพิธภัณฑ์ในยุคประวัติศาสตร์ จากบทความชื่อ “พลวัตและบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000ปี วัดป่าพระสบาย ชุมชนสายตรี 7” ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ขออนุญาตจากผู้นิพนธ์บทความแล้ว

           กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความ (peer reviewer) และผู้นิพนธ์บทความ (author) จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทุกส่วนฝ่ายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม “มนุษยสังคมสาร”   ด้วยดีมาตลอด ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัยและนักวิชาการจะให้ความไว้วางใจด้วยการส่งบทความไปร่วมเผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อ ๆ ไป

                               รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                  บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

Structures of Spoken Academic Clusters in Ted Talks

ภาณุพันธ์ ปานทอง

203-225

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2673-0243