ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความวิชาการด้านดนตรี 1 เรื่อง บทความวิจัยด้านดนตรี วรรณกรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา 6 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง

บทความด้านดนตรีเรื่อง แนวทางการตีความและบรรเลงบทเพลง เอ-เซ มารส์? ของสเวลิงค์ ของปานใจ จุฬาพันธุ์ เสนอแนวทางการบรรเลงเพลงเอ-เซ มารส์? ที่ปรับให้เหมาะสมกับการบรรเลงเปียโนในปัจจุบัน ส่วนบทความเรื่อง งานประพันธ์เพลง: พระเจ้าตากสินมหาราช ของจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และพนัง ปานช่วย เป็นผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทความด้านวรรณกรรมเรื่อง ชาตินิยมและสังคมพหุวัฒนธรรม: ความย้อนแย้งในอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมจากเรื่องสั้นอาเซียน ของเมศิณี ภัรมุทธา และธัญญา สังขพันธานนท์ แสดงให้เห็น อัตลักษณ์ร่วมทางสังคมของคนอาเซียนที่มีสำนึกในชาตินิยม บทความด้านภาษาอังกฤษเรื่อง Thai Learners’ Awareness of Selectiveness Constraint on English Complex-word Deriviation ของราเชน โพธิ์อิ่ม และเสาวภาคย์ กัลยาณมิตร ผลการศึกษามีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สอนรายวิชาวจีวิภาค (Morphology Course) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ส่วนบทความด้านภาษาศาสตร์เรื่อง การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในนิทานเมียนมา ของธนชาติ เกิดเกรียงไกร และอรทัย ชินอัครพงศ์ พบว่านิทานเมียนมาของนุหยี่งใช้การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมแบบแสดงลำดับเวลามากที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหานิทานได้ง่าย

บทความด้านคติชนวิทยาที่สังเคราะห์งานวิจัยด้านการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมสู่ขวัญในภาคเหนือและภาคอีสานเรื่อง การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญ: ความหมาย คุณค่า และตัวตนของคนไทยภาคเหนือและอีสาน ของสุรเชษฐ์ คูหาเลิศ และอรอุษา สุวรรณประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญในบริบทสังคมภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนบทความเรื่อง พระนามของพระศรีมหาอุมาเทวีในคัมภีร์ศรีลลิตาสหัสรนามในมุมมองของคติชนวิทยาสามมิติ ของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ และอรอุษา สุวรรณประเทศ ใช้มุมมองคติชนวิทยาสามมิติวิเคราะห์พระนามของพระศรี มหาอุมาเทวีในคัมภีร์ศรีลลิตาสหัสรนาม ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์การนับถือพระศรีมหาอุมาเทวีได้เป็นอย่างดี และปิดท้ายเล่มด้วยบทปริทัศน์หนังสือเรื่อง เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัย วรรณคดีตะวันตก วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ของภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ลง ในวารสารฯ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสนอข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่อีเมล humanjournal@hotmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

งานประพันธ์เพลง: พระเจ้าตากสินมหาราช

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน, พนัง ปานช่วย

12-26

การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในนิทานเมียนมา

ธนชาติ เกิดเกรียงไกร, อรทัย ชินอครพงศ์

99-112