ปริทัศน์หนังสือ (Book review) เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัย วรรณคดีตะวันตก วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

Main Article Content

ภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา

Article Details

How to Cite
บท
บทความแนะนำ / วิจารณ์หนังสือ

References

คมเดือน โพธิสุวรรณ. (2563). เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัยวรรณคดีตะวันตก วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2558). อ่าน (ไม่) เอาเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อ่าน.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บ.ก.). (2562). นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์.