วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ลำดับการตีพิมพ์ใช้เวลานานกว่าปกติ คณะผู้จัดทำวารสารฯ จึงได้มีการหารือเพื่อพิจารณารับตีพิมพ์บทความในจำนวนที่มากขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงคุณภาพตามข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 18 ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์หลากหลายสาขา ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การเรียนการสอนดนตรี วรรณคดี และภาษาศาสตร์ องค์ความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏในบทความทางวิชาการเหล่านี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ไม่มากก็น้อย  เช่น เทคนิคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการสอนเน้นภาระงานและการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ อุดมการณ์ทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทย ความหมายและค่านิยมของคำรื่นหูในภาษาเขมร การวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาของคำเรียกผีในภาษาล้านนา และกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์

ท้ายนี้คณะผู้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือข้อติชมในการดำเนินงานจากท่านผู้อ่าน โดยสามารถติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางระบบ ThaiJo หรือที่อีเมล humanjournal@hotmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

ความหมายและค่านิยมของคำรื่นหูในภาษาเขมร

สุพักตรา เหียน, อรทัย ชินอัครพงศ์

59-74

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของศิลปิน

ขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, สุรเดช พิมไทย, วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

103-120