การศึกษาเทคนิคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกจากบทฝึกผลงานลำดับที่ 29 หมายเลข 17 ของเฟอนันโด ซอ

Main Article Content

ธรรศ อัมโร

บทคัดย่อ

บทฝึกผลงานลำดับที่ 29 หมายเลข 17 ของเฟอนันโด ซอ เป็นบทฝึกมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและได้รับการบรรจุอยู่ในการสอบวัดผลทักษะปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกขั้นสูง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อให้ทราบบริบท และเทคนิคสำคัญของ บทฝึก จากการศึกษา พบว่า บทฝึกเป็นเพลง 2 ตอน มีการแบ่งประโยคเพลงตรงไปตรงมา ลักษณะเฉพาะทางดนตรที่ พบ คือ การพัฒนาทำานองหลัก, ฮาร์โมนิกซีเควนซ์ และเทคนิคคอนทราพังโทว ผู้วิจัยพบว่าฮาร์โมนิกซีเควนซ์ที่พบในบทฝึกก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย้ำกุญแจเสียง (tonicization) ทำให้เนื้อหาดนตรี เรียงร้อยเข้ากันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เทคนิคแบบคอนทราพังโทวส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางกายภาพของการสอดทำนอง บทฝึกนี้นอกจากเหมาะสำหรับใช้ฝึกการเล่นขั้นคู่เสียงและบล็อกคอร์ดทเกิดขึ้นในรูปอาร์เปจโจแล้ว ยังช่วยจัดระเบียบนิ้วมือขวาและฝึกความสามารถผู้เล่น ในการควบคุมน้ำหนักของนิ้วมือขวาในการดีด เพื่อแยกเสียงทำนองหลักออกจากทำนองเสริมให้เกิดมติของเสียงที่งดงาม

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

Pethel, R. (2015). Professional Profiles, Pedagogic Practices, and the Future of Guitar Education. (Ph.D.), Georgia State University.

Uluocak, S. (2012). A comparison of Selected Classical Guitar Teaching Methods and a Review of their Implication for Guitar Education. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 43-53.

กฤษฎา วงศ์คำจันทร์. (2551). ชุดการสอนการการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชัยวัฒน์ นำหน้ากองทัพ. (2558). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์. (2561). การสอนกีตาร์คลาสสิกของวิทยาลัยดนตรีในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Retrieved on September 2, 2018 From https://tecla.com/fernando-sor/segovias-twenty-studies-by-sor-a-table-of-segovias-twenty-studiesand-the-original-opus-numbers/.

Retrieved on September 2, 2018 From https://www.guitarist.com/classical-guitar/midi/sor-20-studies/.

Retrieved on September 2, 2018 From https://www.thisisclassicalguitar.com/fernando-sor-studies-free-sheet-music-pdfs/.