อุดมการณ์ทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัล ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560

Main Article Content

ศิริลักษณ์ พันธ์สิทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ รูปแบบ และอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏใน กวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัล ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560 จาก 3 สถาบัน ได้แก่ รางวัลซีไรต์ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด และและรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด จำนวน 16 เล่ม


          ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของกวีนิพนธ์มีรูปแบบฉันทลักษณ์คงเดิม โดยพบมากที่สุดในรูปแบบของกลอนแปด มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสระ มีการใช้ภาพพจน์ สัญลักษณ์ ผ่านการนำเสนอของผู้แต่งที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด โดยมีแนวคิดหลัก คือความต้องการกลับคืนสู่บ้าน ครอบครัว หรือบ้านเกิดของตนเอง  อีกทั้งผู้แต่งยังได้มีการแสดงถึงอุดมการณ์ทางสังคม ใน 6 ลักษณะโดยพบมากที่สุด คือ อุดมการณ์ด้านทุนนิยม อุดมการณ์ด้านไสยศาสตร์ อุดมการณ์ด้านการใช้ความรุนแรง  อุดมการณ์ด้านชาตินิยม อุดมาการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และอุดมการณ์ด้านศักดินา ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2533). มิติด้านอุดมการณ์ ในละครโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กำชัย ทองหล่อ. (2545). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น(1997).

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2548). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: บูรพา.

ชลธิรา สัตยาวัฒนา. (2530). ผจงถ้อยร้อยเรียง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ณัฐธิดา ศิริชัยยงบุญ. (2559). เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย . กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธัญญา สังขพันธานนท์. (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุวเทพฯ: นาคร.

นภัทร อารีศิริ. (2554). การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฎในละครโทรทัศน์ไทยที่นำมาผลิตซ้ำ. เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บัณฑิต ทิพย์เดช. (2561). อุดมการณ์ทางการเมืองในกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์. Veridian E-Journal, Silpakorn University , 2500-2514.

บุญยงค์ เกศเทศ. (2536). แลลอดวรรณกรรมไทน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

บุญเหลือ เทพยสุวรรณและเจตนา นาควัชระ. (2520). วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

พิมพร สุนทรวิริยกุล. (2551). การวิเคราะห์ภาพพจน์ในกวีนิพนธ์รางวัลดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2547-2551. พิษณุโลก: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย.

วันเนาว์ ยูเด็น. (2532). การศึกษาเรื่องกลอน. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

สายทิพย์ นุกูลกิจ. (2543). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: บริษัทเอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดัคส์จำกัด.

สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. (2549). เจิมจันทน์กังสดาล : ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.