ความหมายและค่านิยมของคำรื่นหูในภาษาเขมร

Main Article Content

สุพักตรา เหียน
อรทัย ชินอัครพงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภททางความหมายของคำรื่นหูและศึกษาค่านิยมของชาวเขมรที่สะท้อนจากการใช้คำรื่นหู  ข้อมูลคำรื่นหูได้มาจาก 3 แหล่ง เช่น พจนานุกรมภาษาเขมร เว็บไซต์ที่ใช้วัจนลีลาเป็นภาษาเขียน และนวนิยาย โดยใช้แนวคิดอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์  ผลการวิเคราะห์พบว่าความหมายตรงของคำรื่นหูจะเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะในร่างกายมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องความผิดปกติทางรูปลักษณ์ สภาพจิตและสติปัญญา สัตว์ ของเสียและการขับถ่าย กิจกรรมทางเพศ โรคภัยไข้เจ็บ อาชีพ และชาติพันธุ์ ตามลำดับ  ส่วนความหมายอุปลักษณ์มีการใช้อุปลักษณ์เกี่ยวกับความตายมากที่สุด รองลงมาเป็นอุปลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การกระทำ/กิจกรรม สงคราม ความสุขและความทุกข์ สิ่งของ เครือญาติ อาหาร และการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ตามลำดับ  นอกจากนี้การใช้คำรื่นหูยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมของชาวเขมร 4 ประการ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับบุคคล ค่านิยมเกี่ยวกับสังคม และค่านิยมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุพักตรา เหียน, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต(ต่างชาติ) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

References

แก้วใจ จันทร์เจริญ. (2533). คำรื่นหูในภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ อ.ม., จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์. (2538). คำต้องห้ามในร้อยกรองของอังคาร กัลยาพงศ์. ศาสตร์แห่งภาษา, 7(1), 1-24.

ชัชวดี ศรลัมพ์. (2558). ระบบความหมาย. ใน ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บำรุงรักษ์ (บรรณาธิการ), ภาษาและภาษาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า 186-187). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปราณี กุลละวณิชย์. (2527). ว่าด้วยคำว่า "ตาย". ศาสตร์แห่งภาษา, 4(1), 36-41.

ราชบัณฑิตยสภา. (2560). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย. (2552). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์คำเรียกรสของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเขตภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาในแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุริยา รัตนกุล. (2544). อรรถศาสตร์เบื้องต้น. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2549). กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรทัย ชินอัครพงศ์. (2557). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำด่าในภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 57-76.

Allan, K. & Burridge, K. (2006). Forbidden Words: Taboo and the censoring of language. New York: Cambridge University Press. [in English]

Buddhist Institute. (1967). Khmer dictionary. Phnom Penh: Buddhist Institute. [in Khmer]

Filippi, J. M. & Hiep, C. V. (2016). Khmer pronouncing dictionary: Standard Khmer and Phnom Penh dialect. Phnom Penh: KAM Editions. [in Khmer]

Khin, S. (2007). Khmer grammar. Phnom Penh: Royal Academy of Cambodia. [in Khmer]

Sam, E. (2012). Taboo words in Khmer society. Master's thesis, Royal University of Phnom Penh, Phnom Penh. [in Khmer]