ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

ปี พ.ศ.2564 เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การดำเนินงานที่ผ่านมาของวารสารนั้น ทางกองบรรณาธิการฯ ได้คำนึงถึงคุณภาพของบทความและการบริหารจัดการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มาโดยตลอด ทำให้ในปีที่ผ่านมา วารสารฯ ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันส่งบทความเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจำนวนมาก ทางกองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 18 ประกอบไปด้วยบทความหลากหลายสาขาวิชาในสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ด้านคติชนวิทยา ประกอบไปด้วยบทความเรื่อง “ตลาดโบราณในฐานะเวทีการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม:  กรณีศึกษาตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” และ “คุณธรรมพลเมืองในบริบทท้องถิ่นภาคใต้จากมรดกภูมิปัญญาหนังตะลุง” ด้านการเรียนภารสอนภาษา ประกอบไปด้วยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “The study of reporting verb used in academic reports by Thai undergraduate students” และ “The EFL learners’ attitudes toward using a comic strip task to facilitate narrative writing and their problems in narrative writing” ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน “ภาระในการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)” ด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่บทความเรื่อง “ลักษณะโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษ (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2562)” และ “ถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กกรณีข่าวรักสามเส้าในวงการบันเทิงกับการระรานทางไซเบอร์: การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์” และด้านปรัชญาและศาสนา ได้แก่ บทความเรื่อง “ภูติสังขยาในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์”

คณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความสาขามนุษยศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้แต่งทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ตลอดจนถึงผู้อ่านที่ให้การสนับสนุนวารสารฯ มาโดยตลอด หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่ humanjournal@hotmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

บรรณาธิการ

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-26

การศึกษาการใช้คำกริยาในการเขียนรายงานวิจัยโดยนิสิต ระดับปริญญาตรีชาวไทย

ปวีณา จันทร์นวล, วรรณประภา สุขสวัสดิ์, รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง

23-34

ภูตสังขยาในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์

ณัฐพล บ้านไร่, ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย

35-46