ลักษณะโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษ (พ.ศ.2553-พ.ศ.2562)

Main Article Content

พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2562 และศึกษาความสำคัญของลักษณะโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษแต่ละประเภท โดยใช้กรอบแนวคิดของไวยากรณ์หน้าที่นิยมแบบลักษณ์ภาษาในการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์คือโครงสร้างชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษ (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562) จำนวน 300 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างที่ใช้ในการตั้งชื่อภาพยนตร์มากที่สุดคือระดับวลี โดยมีการตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นนามวลีมากที่สุด ส่วนลักษณะโครงสร้างที่พบเป็นอันดับสองคือระดับคำ โดยมีการตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นคำนามมากที่สุด ส่วนลักษณะโครงสร้างที่พบเป็นอันดับสามคือระดับประโยค โดยมีการตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นประโยคสามัญมากที่สุด งานวิจัยฉบับนี้ยังพบอีกว่า มีการใช้ทั้งโครงสร้างระดับคำ ระดับวลี และระดับประโยคในการตั้งชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษทุกประเภท โดยโครงสร้างระดับคำพบมากที่สุดในภาพยนตร์แนวสยองขวัญโครงสร้างระดับวลีพบมากที่สุดในภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ โครงสร้างระดับประโยคพบมากที่สุดในภาพยนตร์แนวชีวิตและแนวตลก แต่ไม่พบโครงสร้างระดับประโยคในภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ