ภาระในการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ของผู้เรียนในประเทศไทย

Main Article Content

พิชัย แก้วบุตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาระทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งภาระด้านการจัดการเรียนรู้ ภาระด้านความคิด และภาระด้านทุนทรัพย์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนในประเทศไทยเกี่ยวกับภาระในการเรียนรู้ผ่านการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) และ 2) เพื่อวางแนวทางการลดภาระในการเรียนรู้ของผู้เรียนในประเทศไทยต่อการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 333 ฉบับ จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนในประเทศไทยร้อยละ 59.1 เห็นว่าการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) เป็นภาระทางการเรียนรู้ 2) แนวทางในการลดภาระของผู้เรียนในประเทศไทยต่อการทดสอบความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ประกอบด้วยครอบครัว โรงเรียนและภาคีความร่วมมือในการผนึกกำลังเพื่อลดภาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในทุกมิติ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ