ทัศนคติของนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการ์ตูนช่องในการเสริมทักษะการเขียนเล่าเรื่อง และปัญหาในการเขียนเล่าเรื่อง

Main Article Content

มานะ เติมใจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีต่อการนำกิจกรรมการ์ตูนช่องมาใช้ในชั้นเรียนการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ 2) ความเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้ และ 3) ปัญหาของผู้เรียนในการเขียนเล่าเรื่อง ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน  เครื่องมือการวิจัยได้แก่ กิจกรรมการ์ตูนช่องและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนเห็นด้วยกับการนำกิจกรรมการ์ตูนช่องมาใช้ในชั้นเรียนการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ 2) ผู้เรียนเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และ 3) แม้ว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนเล่าเรื่องก็ตาม แต่ผู้เรียนก็ยังคงประสบปัญหาหลายประการเกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ