การศึกษาการใช้คำกริยาในการเขียนรายงานวิจัยโดยนิสิต ระดับปริญญาตรีชาวไทย

Main Article Content

ปวีณา จันทร์นวล
วรรณประภา สุขสวัสดิ์
รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้คำกริยาในการเขียนรายงานวิจัยโดยผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในบริบทห้องเรียนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับการนับความถี่คำกริยาที่ปรากฏในงานวิจัย จำนวน 40 ชิ้นของผู้เรียนชั้นปีที่ 3 ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่อยู่ในบทนำและการทบทวนวรรณกรรมซึ่งจะทำการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการแบ่งแยกประเภทของความหมายและหน้าที่ของคำกริยา เพื่อข้อมูลที่ได้จะสามารถตอบคำถามงานวิจัยฉบับนี้ได้ จากผลการวิจัยพบว่ามีการใช้คำกริยา ประเภท Argue, Show, Find และ Think ซึ่งนำมาใช้จากงานวิจัยของ ฟรานซิสและผู้ร่วมวิจัย (1996 หน้า 97-101) และความสัมพันธ์ของคำกริยาดังกล่าวกับหน้าที่ของคำ เช่นหน้าที่ในการอ้างอิงข้อความ การอ้างอิงจากตัวผู้เขียนเองและการกล่าวโดยรวมโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งผลการวิจัยแสดงได้เห็นว่า คำกริยาประเภท Argue มีการนำมาใช้มากที่สุด ในขณะที่ ประภท Think ถูกใช้น้อยที่สุดและในด้านการใช้งาน คำกริยาประเภท Argue ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้เป็นหลักในขณะที่ คำประเภท Think ถูกใช้ในการอ้างอิงผู้เขียนงานวิจัยเอง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ