ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

          ในปีนี้มีผู้ส่งบทความมายังวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ลำดับในการพิจารณาตีพิมพ์ยังคงยึดตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 17 ประกอบไปด้วยบทความด้านวรรณกรรม คือ คุณค่าวรรณกรรมพุทธประวัติต่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมล้านนา บทความด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ได้แก่ กลวิธีการแปลกริยาวลีในวรรณกรรมชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี ของงามพรรณ เวชชาชีวะ และการศึกษาเชิงประวัติการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า “อัน” บทความด้านการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ The Development of Vocabulary Learning Model Based on the Cognitive Theory of Multimedia Learning (VLML) และ ปัญหาการสอนทักษะการพูดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บทความด้านดนตรี ได้แก่ วงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศ และเทคนิคการผันคอร์ดเมเจอร์เพื่อการพัฒนาทักษะการสะกดคอร์ดและการสร้างคอร์ด

          นอกจากนี้ยังมีบทความแนะนำหนังสือเรื่อง “ศาสนากับความรุนแรง” โดย อาจารย์ ดร.สุริยะ  หาญพิชัย อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับความรุนแรงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ไว้อย่างน่าสนใจ

          ท้ายนี้ผู้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือข้อติชมในการดำเนินงานจากท่านผู้อ่าน โดยสามารถติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางระบบ ThaiJo หรือที่อีเมล humanjournal@hotmail.com

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                                      บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-29

วงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศไทย

เกษร เอมโอด, สุรพล เนสุสินธุ์, ประทีป นักปี่

49-62

ศาสนากับความรุนแรง

สุริยะ หาญพิชัย

121-128