วงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศไทย

Main Article Content

เกษร เอมโอด
สุรพล เนสุสินธุ์
ประทีป นักปี่

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยเรื่อง วงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาวงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎีประวัติศาสตร์เฉพาะกรณีของฟรานซ์  โบแอส เป็นกระบวนการที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเชื่อมโยงเพื่อหาประวัติความเป็นมาวงประโคมแบบปัญจวาทยะประเทศไทยเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยปี่และกลองเป็นหลัก โดยได้รับรูปแบบมาจากวงปัญจวาทยะในรัฐเกรละทางตอนใต้ของอินเดีย วงปัญจวาทยะของอินเดียได้แพร่กระจายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมการเผยแพร่ศาสนา สำหรับประเทศไทยได้รับรูปแบบวงปัญจวาทยะจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ผ่านมาทางอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรศรีวิชัย ส่วนรูปแบบวงปัญจวาทยะตามแบบลัทธิเถรวาทของศาสนาพุทธรับจากอาณาจักรตามพรลิงค์ และรับวงปัญจวาทยะตามแบบลัทธิมหายานของศาสนาพุทธจากอาณาจักรศรีวิชัย โดยเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยในด้านการเมืองการปกครองและพิธีกรรมทางศาสนา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงปัญจวาทยะไปตามท้องถิ่น

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

เกษร เอมโอด

นางเกษร เอมโอด

ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

E-Mail: kasonamod18@gmail.com

สุรพล เนสุสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-Mail: nsurap@kku.ac.th

ประทีป นักปี่

รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่

ศศ.ม. (วัฒนธรรมดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการอิสระ

E-Mail:  prateepn@nu.ac.th

References

กรมการศาสนา. (2558). ศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์.

กรมศิลปากร. (2513). ลิลิตยวนพ่าย. กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร.

___________. (2527). จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.

เจนจิรา เบญจพงศ์, ผู้รวบรวม. (2555). ดนตรีอุษาคเนย์. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้ว.

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. (2473). ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์. พระนคร: อักษรนิติ์.

ธนิต อยู่โพธิ์. (2518). ดนตรีในพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์.

__________ . (2523). เครื่องดนตรีไทยพร้อมด้วยตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์ และเครื่องสาย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ. (2545). ลิลิตตะเลงพ่าย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว.

พระคลัง (หน) เจ้าพระยา. (2549). ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

พระญาลิไทย. (2554). ไตรภูมิพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์.

ยศ สันตสมบัติ. (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สามลดา ยิปซี กรุ๊ป.

รวี สิริอิสสระนันท์, บรรณาธิการ. (2559). พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ, คำให้การกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงหาวัด . นนทบุรี: ศรีปัญญา.

วิเชียร ณ นครและคณะ. (2521). นครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร: อักษรสัมพันธ์.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพมหานคร: เซ็นจูรี่.

Mahitha Varma. (2013). The role of music in the temples of northern kerala. Retrieved March 6, From https://bit.ly/2JHg0DL