ศาสนากับความรุนแรง

Main Article Content

สุริยะ หาญพิชัย

Article Details

How to Cite
บท
บทความแนะนำ / วิจารณ์หนังสือ
Author Biography

สุริยะ หาญพิชัย

ดร.สุริยะ หาญพิชัย

(รป.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

E-Mail:  hanpichai@hotmail.com

References

เดวิด คินส์ลีย์. (2551). นิเวศวิทยากับศาสนา. (ลภาพรรณ ศุภมันตรา, แปล). กรุงเทพฯ : สวนเงิน.

ปรีดี หงษส์ต้น และ อัมพร หมาดเด็น. (2562). ศาสนากับความรุนแรง. กรุงเทพฯ : lluminations Edition.

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์. (2558). ศาสนวิทยาและศาสนายุคโพสโมเดิร์น. กรุงเทพฯ : สถาบันศาสนวิทยา.

ยูวัล โนอา แฮรารี. (2562). 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21. (นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล). กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป.