ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

           วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปีที่ 15 การดำเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดทำได้คำนึงถึงคุณภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและคงอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

           ในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความด้านวรรณคดี ทั้งวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 3 บทความ ได้แก่ A snowflake in all of us: a study of motif in the film Snow Cake (2006), The moral ambiguity in Neil Gaiman’s the graveyard book, Disguised Resistance in Haunani-Kay Trask’s Light in the Crevice Naver Seen และวรรณคดีไทย จำนวน 2 บทความ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า และ ลักษณะและความสัมพันธ์ของอนุภาคผู้ฉลาดและผู้โง่เขลาในนิทางประกอบสุภาษิตเขมร  ด้านคติชนวิทยา จำนวน 1 บทความ คือ บทวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กภาษาอังกฤษ  และด้านดนตรี 1 บทความ คือ หลักการบรรเลงเพลงซอสามสายตามแนวทางของ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

             คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสมาชิกและผู้อ่านที่ให้ความไว้วางใจวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อเสนอแนะและข้อติชมใดๆ โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำฯ  ได้ที่ humanjournal@hotmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์

                      บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-12

บทวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กภาษาอังกฤษ

ศศิธร จันทโรทัย, ดุษฎี รุ่งรัตนกุล

13-26

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

พระพีร์ญาภพพ์  ธารพนาลี

107-112