ดั่งผลึกหิมะ: การศึกษาโมทีฟในภาพยนต์เรื่อง สโนว์เค้ก (พ.ศ. 2549)

Main Article Content

อุษา พัดเกตุ

บทคัดย่อ

            การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อหาโมทีฟในภาพยนต์เรื่อง สโนว์เค้ก (พ.ศ. 2549) และวิเคราะห์ความหมายและสารจากภาพยนต์ผ่านโมทีฟต่างๆ พบว่า โมทีฟหลักในภาพยนต์คือหิมะ ซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและส่งสารในระดับต่างๆ กัน หิมะเมื่อนำเสนอโดยองค์รวมจะให้ภาพของความเฉยชาของคนทั่วไปที่พร้อมจะตัดสินผู้อื่นจากอัคติของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยละเอียด ผลึกของหิมะ จะมีความสวยงามโดดเด่น และแตกต่างกันไป เฉกเช่นลักษณะที่แตกต่างของตัวละครเอกทั้งสี่คนในภาพยนต์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าหิมะเป็นโมทีฟในภาพยนต์ที่นำสารเกี่ยวกับอันตรายของการด่วนตัดสินลักษณะคน คุณค่าแห่งปัจเจก ตลอดจนบทเรียนในการยอมรับสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคนๆ หนึ่ง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

อุษา พัดเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  พัดเกตุ

Ph.D. (Literature and Film) University of Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  usa_apas@yahoo.com

References

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์