ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

Main Article Content

พระพีร์ญาภพพ์  ธารพนาลี

Article Details

How to Cite
บท
บทความแนะนำ / วิจารณ์หนังสือ
Author Biography

พระพีร์ญาภพพ์  ธารพนาลี

พระพีร์ญาภพพ์  ธารพนาลี

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่

E-Mail:   aninshito99@gmail.com