ความคลุมเครือทางศีลธรรมในนิยายของนีล เกแมน เรื่อง ผจญภัยในสุสาน

Main Article Content

กมลพร  ศิริโสภณ

บทคัดย่อ

            บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาประเด็นความคลุมเครือเชิงศีลธรรม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของบ็อดกับตัวละครอื่นในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ผญจภัยในสุสาน โดย นีล เกแมน โดยวิเคราะห์ความคลุมเครือเชิงศีลธรรมของบ็อดผ่านสถานการณืที่ตัวละครดังกล่าวเผชิญปัญหาอันธพาลในโรงเรียน และการมีปัญหาการใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยพบว่าบ็อดเป็นตัวละครที่มีความคลุมเครือเชิงศีลธรรมเมื่อผู้ปกครองและตนเองตกเป็นเหยื่อ ส่วนพัฒนาการเชิงอารมณ์และความสัมพันธ์แบบมิตรภาพระหว่างเพื่อของบ็อดกับสการ์เล็ตนั้น การศึกษานี้ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กของเดวิด เอลไคน์ และทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่นของเดบอราห์ แทนเนน และแครอล กิลลิแกน ในการทำความเข้าใจปมและการคลี่คลายปัญหาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จากการศึกษาพบว่าในสถานการณืคับขัน บ็อดแสดงพัฒนาการทางอารมณ์สูงกว่าแม้ว่าจะมีอายุน้อยกว่าสการ์เล็ต ส่วนปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่เป็นวัยรุ่นตอนต้นนั้นเกิดจากเพศสภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ทั้งคู่มีความคาดหวังต่อมิตรภาพที่แตกต่างกันและไม่อาจรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่าลักษณะเด่นของนิยายเรื่องนี้คือความคลุมเครือทางศีลธรรมที่เพิ่มขึ้นตามช่วงวัย และการสูญเสียความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น ผู้เขียนไม่เพียงช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้อ่านที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น แต่ยังช่วยลดความตึงเครียดของผู้อ่านที่เผชิญความสูญเสียลักษณะเดียวกับตัวเอกของเรื่อง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

กมลพร  ศิริโสภณ

อาจารย์กมลพร  ศิริโสภณ

ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-Mail:  kamonlaporn@vru.ac.th

References

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์