การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2545 - 2556

Main Article Content

ขวัญชนก  นัยจรัญ

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี พ.ศ.2545 - 2556 จำนวน 152 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าผู้เขียนได้สอดแทรกวิถีประชาธิปไตยไว้ในการแสดงพฤติกรรมของตัวละครผ่านบทสนทนา ความคิด และการกระทำ ทั้งในวิถีประชาธิปไตยที่ปรากฏมากที่สุด คือ ด้านคารวธรรม แสดงให้เห็นความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ กฎหมาย เพื่อนมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงการแสดงความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์ วิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏให้เห็นรองลงมา คือ ด้านสามัคคีธรรม สะท้อนภาพ ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม ปรากฏจำนวนน้อยครั้งที่สุด สิ่งที่ปรากฏแสดงให้เห็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาปัญหาร่วมกัน วิพากษ์วิจารณ์บุคคล นโยบายโครงการของหน่วยงานภาครัฐโดยปราศจากอคติ รวมถึง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำในฐานะผู้แทนของประชาชนที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้ง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

ขวัญชนก  นัยจรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

E-Mail:  nkhwanchanok@hotmail.com

References

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์