การต่อต้านแบบอำพรางในวรรณกรรมของ Haunani-Kay Trask เรื่อง Light in the Crevice Never Seen

Main Article Content

กุลศิริ วรกุล
สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

บทคัดย่อ

            งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะท้าทายการแบ่งแยกอำนาจเป็นสองขั้วระหว่างผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ โดยศึกษากลยุทธ์ในการต่อต้านการครอบงำของชาวอเมริกันในงานเขียนพื้นเมือง เรื่อง Light in the Crevice Never Seen ของ Haunani-Kay Trask ซึ่งเป็นนักเขียนชาวฮาวาย โดยใช้กรอบทฤษฎี Infrapolitics ของ Scott ในการวิเคราะห์วรรณกรรมชิ้นนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า Trask ใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาฮาวายพื้นเมือง นิทานปรัมปรา และการใช้มโนภาพในร้อยกรองเล่มนี้ Trask แทรกภาษาฮาวายพื้นเมืองในโครงกลอนของเธอเพื่อฟื้นฟูภาษาและประวัติศาสตร์ของฮาวายพื้นเมือง อีกทั้งเพิ่มอำนาจใช้ชาวฮาวายพื้นเมือง Trask ยังใช้นิทานปรัมปราในการเน้นความสำคัญของธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวฮาวาย ผู้เขียนได้ใช้มโนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในทางลบของการยึดครองและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปกป้องธรรมชาติอีกด้วย งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าความพยายามที่จะครอบงำและต่อต้านเป็นของคู่กัน เมื่อมีการใช้อำนาจที่จะควบคุม ก็จะมีการต่อต้านเช่นกัน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

กุลศิริ วรกุล

นางสาวกุลศิริ  วรกุล

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-Mail:  kpmworakul@gmail.com

สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มวิลัย

Ph.D. (English) University of Delaware, USA

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-Mail:   supapoy@yahoo.com