เผยแพร่แล้ว: 2024-02-16

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นงค์รัตน์ แสนสมพร, จิรยุทธ์ จันทนพันธ์, ชมพูนุท ด้วงจันทร์, สิริภัทร์ โชติช่วง, สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ

54-67

การวิเคราะห์ชนิดกระบวนการของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีบนทวิตเตอร์

วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

113-129