วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการ ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ รัฐศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปี ละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์/ เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม6 พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมา ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ซึ่งปกติจะมีDouble Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ
 
** ทั้งนี้บทความที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  จำนวน 3 คน (Three Reviewers) ทั้งภายในและภายนอก จากหลากหลายมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ / จบในสาขานั้นๆ / หรือ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ เพื่อทำหน้าที่ Comment  คือ ลบชื่อ ลบสังกัดออก เพื่อให้ Peer Review มีอิสระในการ Commentและวารสารจะ ยึดผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตอบรับ
***

         วารสารดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและทางผู้เขียนได้แก้ไขแล้ว และ วารสารเห็นชอบที่จะให้ตีพิมพ์ จำนวน 4,000 บาท     หากผลงานไม่ผ่านการพิจารณาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 
สามารถส่งบทความได้ที่ คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/login