วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการ ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์ รัฐศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปี ละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์/ เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม6 พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมา ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) โดยใช้ผู้พิจารณา3 คน (Three Reviewers) ทั้งภายในและภายนอก จากหลากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ

ขอบเขตเนื้อหาของบทความ

  1. วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. การศึกษา
  3. ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศิลป์
  4. รัฐศาสตร์
  5. ภาษา วรรณกรรม

กำหนดการเผยแพร่

กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์                    ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน                      ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม                     ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม                      ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

 

กระบวนการรีวิว

            บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมา ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ( Peer review) จำนวน 3 คน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความนั้นๆ บทความที่นำมาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ

             กองบรรณาธิการจะตรวจสอบการคัดลอกบทความ (Plagiarism) เป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ โดยบทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการประเมินความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน

 

ประเภทบทความที่รับ

1. บทความวิชาการ

2.บทความวิจัย 

3.และบทวิจารณ์หนังสือ


ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

             1. วารสารดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและทางผู้เขียนได้แก้ไขแล้ว และ วารสารเห็นชอบที่จะให้ตีพิมพ์

             2. ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท

             3. หากผลงานไม่ผ่านการพิจารณาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hujmsu.msu.ac.th/