ทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง
กัลยา สว่างคง
อัศวิน แสงพิกุล

บทคัดย่อ

                  การวิจัยเรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำ รวจทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว และตารางวิเคราะห์เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวในอำ เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวน 15 แห่ง และทางวัฒนธรรมจำนวน 32 แห่ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวในอำเภอบางใหญ่ ร้อยละ 44.68 มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง รองลงไปร้อยละ 27.66 มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ร้อยละ 19.15 มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และร้อยละ 8.51 มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามศักยภาพและความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้ผลดังนี้ (1)เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 การ์เด้น เซ็นเตอร์ บุญยง ตลาดต้นไม้ สวนปามี 98 และสวนชะลอม คาเฟ่ และเส้นทางที่ 2 ป้าจิ๊ป ฟาร์ม ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน และ Garden’9 Café และ (2) เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 วัดสวนแก้ว บ้านสวนบัว (ตลาดน้ำ ประชารัฐสวนบัว) วัดดอนสะแก วัดราษฎร์ประคองธรรม และวัดพระนอน และเส้นทางที่ 2 บ้านสุขไพบูลย์โฮมสเตย์ วัดคงคา ตลาดน้ำ บางคูลัด ศาลเจ้าพ่อจุ้ย บางคูลัด วัดปรางค์หลวง และวัดอัมพวัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). เอกสารประกอบการประชุม การปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 (พ.ศ. 2560-2564). กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2564). รายงานประจำ ปี 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2566). นนทบุรี. https://thai.tourismthailand.org/ Destinations/Provinces/นนทบุรี/226

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2540). สรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์จังหวัดอุดรธานี: ลู่ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี. ขอนแก่นการพิมพ์.

สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และ กวิน วงศ์ลีดี. (2555). การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในประเทศไทย: กรณีศึกษาที่อำ เภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.

Richards, G. (2010). Creative tourism and cultural events. https://www.researchgate.net/publication/

_Creative_tourism_and_cultural_events

Swarbrooke, J. (2005). Sustainable tourism management (5 ed). Biddles Ltd.

United Nations. (1960). Guidelines on integrated planning for sustainable tourism development.United Nations Publication.