บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วณิช นิรันตรานนท์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ชูแว่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Dr.Adrian Roderick Plant มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
พักตร์วิไล รุ่งวิสัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย