บรรณาธิการ              ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพล อินต๊ะเสนา               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                   อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ

                                  ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                                  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                  ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                  ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์                   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.วณิช นิรันตรานนท์                       มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

                                 รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                 รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น                                มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี                             มหาวิทยาลัยมหิดล

                                รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์                  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร                      มหาวิทยาลัยมหิดล

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง                             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ                    มหาวิทยาลัยนเรศวร

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                               Mr.Paul Dulfer                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เลขานุการ               นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้ช่วยเลขานุการ      จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์ พักตร์วิไล รุ่งวิสัย