ติดต่อ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 44150

Division of Research Facilitation and Dissemination , Khamriang Sub-district, Kantharawichai District, MahaSarakham Province 44150

ผู้รับผิดชอบหลัก

Pathom Hongsuwan

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Jirarat Puseerit
เบอร์โทรศัพท์ 043-754416