Published: 2021-08-31

ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิในนวนิยายเรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ

ภูวเดช ดวงมณี, ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, นัทธนัย ประสานนาม

70-82