ภาพแทนชายรักชายในนวนิยายยาโออิในนวนิยายเรื่อง รักนี้บังเอิญคือคุณ

Main Article Content

ภูวเดช ดวงมณี
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
นัทธนัย ประสานนาม

Abstract

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการสร้างภาพแทนของชายรักชายในนวนิยายวายเรื่อง “รักนี้บังเอิญคือคุณ” ผลการวิจัยปรากฎภาพแทนชายรักชายที่สำคัญ 4 ภาพแทน ได้แก่ 1) ชายรักชายเป็นสิ่งผิดปกติที่สังคมไทยยังไม่สามารถยอมรับได้ 2) ชายรักชายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้/ต้องปิดบังเป็นความลับ 3) ชายรักชายเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวผิดหวังและต้องอับอาย 4) ชายรักชายมักไม่ได้รับความรักที่จริงใจหรือต้องใช้เงินเพื่อแลกกับความรัก ภาพแทนดังกล่าวสะท้อนตอบโต้กับวาทกรรมชายรักชายที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วในสังคมไทย ประเด็นสำคัญที่ค้นพบคือ ผู้แต่งมักนำเสนอภาพแทนชายรักชายตามความเชื่อเดิมของสังคมไทยเพื่อสร้างความขัดแย้งอันจะนำมาซึ่งการปะทะกันของวาทกรรม โดยการสร้างตัวละครที่มีอคติกับชายรักชายให้กลายเป็นตัวละครร้ายและต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดี เพื่อเป็นการลบล้างหรือทำลายความเชื่อเดิมของสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อใหม่ให้คนที่ได้อ่านนวนิยายยาโออิเกิดความเข้าใจและมองเห็นชายรักชายในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย