กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์

Main Article Content

เกษสุดา จันทะชาติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษารวบรวมนิทานก้อมอีสานออนไลน์เฉพาะที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูบ (YouTube) เท่านั้น โดยคัดเลือกจากคลิปวีดีโอที่มีการนำเสนอในรูปแบบซีรี่ส์อีสานนิทานก้อมจบในตอนเดียวที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของทวิน เคล้าเครือ และวิเชียร ถาอิน โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดด้านกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตีความ ผลการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างความตลกขบขันในนิทานก้อมอีสานออนไลน์ พบมีกลวิธีทางภาษาทั้งหมด 4 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีในการใช้คำพูดกำกวม 2) กลวิธีในการใช้คำพูดสองแง่สองง่าม 3) กลวิธีในการใช้คำพูดเสียดสี และ 4) กลวิธีในการใช้คำพูดบ่งชี้โดยนัย ซึ่งวิธีการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ถือเป็นการเล่าเรื่องที่ก่อให้เกิดอารมณ์ขันจากมุกตลกได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย