Published: 2018-08-03

ความคิดเห็นของผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีต่อปัจจัยการตัดสินฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558.

กรีฑา พรหมเทพ, จักริน ด้วงคำ, วิรดี เอกรณรงค์ชัย, วีระศักดิ์ กุลฉะวะ, นันทภูมิ เกษลา

1-9

บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหารการพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

พงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์, สพสันติ์ เพชรคำ, ชนินทร์ วะสีนนท์, ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

17-25