วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 20-06-2023