เผยแพร่แล้ว: 2013-09-24

บทบรรณาธิการ

ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

(6)-(7)

รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา

ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง

36-56

บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย

นิตยา แก้วคัลณา

57-71

การเมืองเฟื่องภาษา

วรรณี พุทธเจริญทอง

135-146

บทวิจารณ์หนังสือ

สุกัญญา บำรุงสุข

147-149